Gå til sidens indhold

Barsel på privatområdet

Retten til fravær og dagpenge i forbindelse med barsel og adoption fremgår af barselsloven.

Som privatansat kan du have aftalt bedre lønrettigheder i din kontrakt/personalehåndbog, end hvad der følger af funktionærlovens bestemmelser. Så det skal du altid tjekke.

Som mor kan du gå fra på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel. Efter funktionærloven har du ret til ½ løn i den periode. Er den halve løn mindre end dagpengesatsen har du som minimum ret til dagpengesatsen. Terminsdagen tæller med i de 4 uger. 

Når barnet er født, går mor på barselsorlov. Barselsorloven starter dagen efter fødslen. Mor har pligt til at være på barselsorlov de 2 første uger efter fødslen. Mor har i alt ret til barselsorlov med ½ løn i 14 uger efter barnets fødsel, dog minimum dagpengesatsen. Igen kan bedre vilkår følge af ansættelseskontrakten. 

Efter den 14 uge har mor ret til forældreorlov i 32 uger på barselsdagpenge, med mindre du har aftalt bedre vilkår. 

Som far/medmor har du ret til 2 ugers fædre-/medmødreorlov efter barnets fødsel. Med mindre der er aftalt bedre vilkår i kontrakten har far/medmor ikke ret til løn i de 2 uger men alene ret til barselsdagpenge. Efter mors 14 ugers barselsorlov, har far/medmor også ret til forældreorlov i 32 uger. Forældrene har dog kun ret til barselsdagepenge i tilsammen 32 uger.

Skulle du have fuld løn under dele af din orlov, så forudsætter arbejdsgiver typisk at få din barselsdagpengerefusion. De uger du får løn trækkes således fra i barselsdagpengeugerne.

Som nævnt afhænger det af din ansættelseskontrakt/husaftale/personalehåndbog, hvorvidt du har ret til barselsorlov/forældreorlov med løn. På nogle af de større arbejdspladser er der indgået overenskomster (DR, DBC, TDC m.flere), hvor omfanget af orlov med fuld løn er aftalt. På det offentlige område er der ret til fravær med løn i op til 33 uger efter fødslen, hvis begge forældre er ansat i f.eks. staten .  

De fleksible barselsregler indebærer, at der er mulighed for, at forældrene forlænger (8+6 uger), udskyder (mindst 8 og højst 13 uge) eller genoptager arbejdet delvist. Mulighederne er mange, så forældrene må tilrettelægge barslen så den passer bedst til de individuelle behov. 

Der gælder særlige varslingsregler for afholdelse af orlov. Særligt skal mor være opmærksom på at varsle sin arbejdsgiver senest 3 måneder før forventet fødsel. Far/medmor skal varsle sin fædre-/medmødreorlov inden 4 uger før forventet begyndelse af de 2 ugers fravær ved fødslen. Inden 8 uger efter fødslen skal begge forældre varsle om og i givet fald, hvordan de ønsker at benytte deres ret til fravær, herunder om de vil udskyde (mindst 8 og højst 13 uger) og hvordan perioderne falder.  

Det er vigtigt at sondre mellem retten til fravær, retten til orlov med løn og retten til orlov med barselsdagpenge. Forældrene kan tilsammen holde orlov med dagpenge i 52 uger (4 (graviditetsorlov) +14  (mors barselsorlov) +2 (fædreorlov) +32 (forældreorlov) mens de tilsammen har en fraværsret i op til 112 uger (4+14+2+32+14 +32+14). Begge forældre har nemlig ret til fravær i op til 32 uger + en forlængelse på op til 14 uger.

Dør et barn har hver af forældrene ret til fravær i 26 uger efter barnets død, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18 år. Samme ret til fravær gælder for adoptanter og for kommende adoptanter, der har modtaget et barn. Det skal varsles uden ugrundet ophold til arbejdsgiver, hvis man ønsker fravær, herunder fraværets længde. Udvidelse af sorgorlov trådte i kraft ved ændring af barselsloven den 1. januar 2021. Der er mulighed for barselsdagpenge i samme periode. 

Efter barselsloven er der ikke ret til pension under orlov. Igen kommer det derfor an på, hvad du har aftalt i din kontrakt. Hvis du har aftalt pension under ulønnet forældreorlov vil du optjene ferie med løn efter ferieloven.

Udbetaling af barselsdagpenge sker fra Udbetaling Danmark. Al henvendelse vedrørende disse skal derfor rettes hertil. Læs mere om barselsdagpenge

Alle arbejdsgivere skal være med i en barselsudligningsordning som f.eks. barsel.dk. Med refusion fra fonden kan din arbejdsgiver udbetale en højere løn under din orlov og få dækket udgifterne hertil. Kan du ikke aftale ret til fuld løn under barsel, er det i hvert fald omkostningsfrit for arbejdsgiver at aftale med dig, at du får løn under barsel svarende til den refusion som virksomheden kan få fra barselsfonden. Den maksimale refusionsret er pt.170 kr. pr. time (ca. 27.300 kr. pr. måned). Din arbejdsgiver får differencen mellem timelønnen og barselsdagpengerefusionen. Læs mere.    

Læs mere: borger.dk 
Læs mere: Barsel og ferie