Gå til sidens indhold

Barsel og ferie

Under barsels- og forældreorlov optjener den ansatte kun ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren, hvis der udbetales hel eller delvis løn under fravær, forudsat at man er ansat hos samme arbejdsgiver, når ferien holdes.

Der optjenes ret til betalt ferie i den ulønnede del af barselsorloven, idet der indbetales pensionsbidrag, hvilket i denne sammenhæng sidestilles med løn. Vær imidlertid opmærksom på, at, hvis man skifter stilling og fratræder, inden man har afviklet ferie, der er optjent under orlov  med delvis løn, vil man ikke få fuld løn under ferien. Det skyldes, at arbejdsgiver ved fratræden skal afregne feriegodtgørelse på 12,5 pct. af den faktisk udbetalte løn i optjeningsåret.

Barselsorlov og forældreorlov er en feriehindring. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er muligt at holde ferie under barsel. Den ansatte kan få feriepengene udbetalt, eller den ansatte kan aftale med sin arbejdsgiver at udskyde ferien til et senere tidspunkt inden for samme ferieår eller indgå en skriftlig aftale om at overføre ferien til det følgende ferieår.

Hvis den ansatte ønsker at kombinere barsels- og forældreorlov med ferie, afhænger det af, hvordan den ansatte har tilrettelagt sin barselsperiode. I det følgende er der blot nævnt et par eksempler.

Se også afsnittet om feriehindring.

Eksempel 1: Ferie under forlængelse af orlov
Ansatte kan vælge at forlænge orlovens 32-ugers periode med 8 eller 14 uger, indtil barnet er hhv. 54 eller 60 uger gammel. Afholdelse af en sådan forlænget orlovsperiode er en feriehindring, da perioden skal holdes i sammenhæng og inden for den tidsmæssige ramme på hhv. 54 eller 60 uger efter fødslen. Ikke afholdt ferie på grund af barsel m.v. kan overføres efter aftale med arbejdsgiver, eller feriepengene kan udbetales.

Eksempel 2: Ferie når arbejdet er genoptaget delvis med forlængelse af orloven
Ansatte kan efter aftale med arbejdsgiver genoptage arbejdet delvist. På den måde kan de forlænge deres orlov. Hvis der er indgået sådan en aftale, er der mulighed for også at holde ferie, idet der ikke er tale om en feriehindring. Det kræver, at det er restferie der anvendes, idet afvikling af hovedferie kræver at orloven udskydes, da hovedferie skal afholdes i sammenhæng.

Når en ansat genoptager arbejdet på nedsat tid og holder ferie, udskydes den resterende orlovsperiode med dagpenge/løn for de dage/uger, hvor der holdes ferie.

En ansat arbejder f.eks. 4 dage om ugen og har forældreorlov 1 dag. Når den ansatte holder ferie 1 dag på den dag, hvor den ansatte normalt ville være på forældreorlov, udskydes orloven fra denne dag. Hvis ikke al ferie er afholdt inden udløbet af et ferieår, skal der indgås aftale om overførsel til det næste ferieår, for at feriepengene ikke forældes.

Eksempel 3: Ferie under afvikling af en retsbaseret udskudt orlov
Den ene af forældrene kan udskyde mindst 8 og højst 13 uger af de 32 uger til senere afholdelse i en sammenhængende periode inden barnet fylder 9 år. Afvikling af en sådan udskudt orlovsperiode er en feriehindring, da perioden skal bruges i sammenhæng, hvilket betyder, at det ikke er muligt at afbryde orloven for at holde ferie. Feriepenge udbetales til den ansatte, hvis ferie ikke har kunne holdes inden udgangen af ferieåret. Den ansatte vil også kunne indgå aftale med arbejdsgiveren om at overføre ferie til næste ferieår.

Eksempel 4: Ferie under afvikling af aftalebaseret udskudt orlov
Ansatte kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 uger af forældreorlovsperioden. I en sådan udskudt periode er der ikke tale om en feriehindring. I disse tilfælde holdes ferien i hele dage, og den resterende orlovsperiode udskydes med de dage/uger, hvor der holdes ferie. Der skal indgås aftale med arbejdsgiver om en udskydelse. I en aftalt udskudt periode med forældreorlov, kan arbejdet genoptages delvist. På den måde kan den ansatte forlænge sin forældreorlov.

Se også Arbejdsdirektoratets vejledning om ferie og barsel.