Gå til sidens indhold

Barsel, afsked og ændringer i stilling

Der gælder særlige bevisregler og bestemmelser for ansatte på barsel m.v.

Afskedigelse og barselsorlov

En arbejdsgiver må ikke opsige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption - eller på grund af ønske om orlov i den forbindelse. Både mor og far er særligt beskyttet mod opsigelse på grund af barselsorlovssituationen. Det følger af ligebehandlingsloven. Der gælder særlige bevisbyrderegler.

Omvendt bevisbyrde
Omvendt bevisbyrde finder sted fra graviditetens indtræden til udløbet af barselsperioden. Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at afskedigelsen ikke skyldes graviditeten eller barslen i en række  situationer:

  • en af forældrene afskediges under moderens graviditet,
  • en af forældrene afskediges, mens de holder barsels-, adoptions- eller forældreorlov,
  • en af forældrene afskediges, mens de holder retmæssigt udskudt orlov eller
  • en af forældrene afskediges inden for 16-ugers varslet for afholdelse af den retmæssigt udskudte orlov
  • eller forældrene udsættes for mindre gunstig behandling, mens de holder graviditets-, barsels, adoptions- eller forældreorlov

Arbejdsgiveren vil ofte have meget svært ved bevise dette. Det skal dog understreges, at ikke enhver afskedigelse eller ugunstig behandling under graviditet eller barselsorlov er usaglig.

Delt bevisbyrde
Hvis den afskedigede kan påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen skyldes orloven eller varslingen heraf, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at afskedigelsen ikke er begrundet heri. Dette gælder i følgende situationer:

    • når forældrene har varslet, hvornår der holdes barselsorlov, eller
    • når forældrene har varslet at ville afholde orlov, der er udskudt efter aftale, eller
    • når forældrene holder orlov, der er udskudt efter aftale, eller
    • kort tid efter afsluttet orlov

Afskediges en lønmodtager på grund af graviditet eller barselsorlov, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

Ligebehandling i andre situationer end afskedigelse
Reglerne om delt bevisbyrde vil også finde anvendelse i sager om ligebehandling i forbindelse med ansættelse, forflyttelse, forlængelse, forfremmelse og ansættelsevilkår i øvrigt.

Tilbagevenden fra barselsorlov
Forældre, der udnytter retten til fravær efter barselloven, har ret til at vende tilbage til det samme eller tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige for dem og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårenen, som de ville have været beretteiget til under deres fravær.

Fra 8. marts  2013 er der sket en ændring i loven, således at forældre, der vender tilbage skriftligt kan anmode arbejdsgiver om ændrede arbejdstider- eller mønstre i nærmere angivet periode. Arbejdsgiver skal inden en passende frist (ca. 14 dage) overveje og besvare anmodningen skriftligt under hensyn til både arbejdsgiverens og den ansattes behov.

En arbejdsgiver må ikke afskedige en ansat fordi vedkommende har fremsat anmodning om sådanne ændringer, jf. ligebehandlingslovens § 9. 

Efter de offentlige overenskomsten kan der umiddelbart inden medarbejderen vender tilbage fra barsel afholdes lønforhandling for vedkommende, hvis (den lokale repræsentant for) organisationen anmoder herom.