Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Barsel

Her kan du læse mere generelt om graviditets-, barsels- og forældreorlov til både mor og far/medmor.

Som mor kan du gå fra på graviditetsorlov med løn 8 uger før forventet fødsel, hvis du er ansat i en kommune eller region og 6 uger før forventet barsel, hvis du er ansat i staten. Terminsdagen tæller med i de 8 uger. Når barnet er født, går mor på barselsorlov. Barselsorloven starter dagen efter fødslen. Mor har pligt til at være på barselsorlov de 2 første uger efter fødslen. Mor har i alt ret til barselsorlov med løn i 14 uger efter barnets fødsel. Efter den 14 uge har mor ret til forældreorlov i 32 uger. Her skal man være opmærksom på, at dele af perioden er med løn og andre dele er med eller uden barselsdagpenge.

For forældre i det offentlige er der indført den såkaldte 6+7+6 model, hvilket indebærer, at mor og far/medmor efter barnets 14 uge efter fødslen/modtagelsen hver især har ret til 6/7 ugers fravær med løn. Der er således øremærket 7 ugers forældreorlov med løn til far/medmor og 6 uger til mor. Retten til løn bortfalder, hvis ikke den reserverede orlov anvendes. Herudover har far/medmor og mor til sammen ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn. Disse uger kan de dele med f.eks. 3 til mor og 3 til far/medmor eller f.eks. lade alle 6 uger gå til mor.   

Som far/medmor har du ret til 2 ugers fædre-/medmødreorlov med løn efter barnets fødsel. Herudover har du så ret til minimum 7 uger med løn, jf. 6+7+6-modellen. Efter mors 14 ugers barselsorlov har du også ret til forældreorlov i 32 uger. Forældrene har dog kun ret til barselsdagepenge i tilsammen 32 uger.

For at kunne få løn forudsætter arbejdsgiver at få barselsdagpengerefusion. De uger du får løn trækkes således fra i perioden på 32 uger efter den 14. uge. Er både mor og far ansat i kommunen og benytter sig af orlov med løn, så er der 13 uger tilbage med barselsdagpenge - 32 uger - (6 + 7 + 6) = 13 til forældrene til sammen.    

De fleksible barselsregler indebærer, at der er mulighed for, at forældrene forlænger (8+6 uger), udskyder (mindst 8 og højst 13 uge) eller genoptager arbejdet delvist. Mulighederne er mange, så forældrene må tilrettelægge barslen så den passer bedst til de individuelle behov. 

Der gælder særlige varslingsregler for afholdelse af orlov. Særligt skal mor være opmærksom på at varsle sin arbejdsgiver senest 3 måneder før forventet fødsel. Far/medmor skal varsle sin fædre-/medmødreorlov inden 4 uger før forventet begyndelse af de 2 ugers fravær ved fødslen. Inden 8 uger efter fødslen skal begge forældre varsle om og i givet fald, hvordan de ønsker at benytte deres ret til fravær, herunder om de vil udskyde (mindst 8 og højst 13 uger) og hvordan perioderne falder. 

Det er vigtigt at sondre mellem retten til fravær, retten til orlov med løn og retten til orlov med barselsdagpenge. Forældrene kan tilsammen holde orlov med dagpenge i 52 uger (4 (graviditetsorlov) +14  (mors barselsorlov) +2 (fædreorlov) +32 (forældreorlov) men de tilsammen har en fraværsret i op til 112 uger (4+14+2+32+14 +32+14). Begge forældre har nemlig ret til fravær i op til 32 uger + en forlængelse på op til 14 uger.

Dør et barn har hver af forældrene ret til fravær i 26 uger efter barnets død, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18 år. Samme ret til fravær gælder for adoptanter og for kommende adoptanter, der har modtaget et barn. Det skal varsles uden ugrundet ophold til arbejdsgiver, hvis man ønsker fravær, herunder fraværets længde. Udvidelse af sorgorlov trådte i kraft ved ændring af barselsloven den 1. januar 2021. Der er mulighed for barselsdagpenge i perioden. Lønretten til samme sorgorlovsperiode er blevet forhandlet ved OK 21, men ikke endnu vedtaget og trådt i kraft. Fraværsretten med løn følger derfor fortsat de nuværende regler, så hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har hver af forældrene ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der optjenes pension under al ulønnet orlov. Her forudsættes det, at du modtager barselsorlovsdagpenge (hel eller delvis). Der kan maksimalt opnås pension svarende til 20 ugers ulønnet orlov. Ved modtagelse af nedsatte dagpenge ved forlænget orlov opnås tilsvarende forholdsmæssig pension.

Der optjenes ret til betalt ferie efter ferieaftalen, når der indbetales pensionsbidrag/optjenes pensionsalder.

Udbetaling af barselsdagpenge sker hos er pr. 1.12.2012 overgået fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Al henvendelse vedrørende disse skal derfor rettes hertil. Læs mere om barselsdagpenge.

Læs mere: KL/Forhandlingsfællesskabets Aftale om fravær af familiemæssig årsager og Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage i staten (barselsaftale) 

Læs mere: AC’s barselsvejledning, der indeholder oversigter, omhandler løn og dagpengeret, adoptanter, forlængelse og udskydelse, barsel og ferie, graviditet og sygdom, afsked, forhold for studerende og dimittender, barsel i udlandet, bibeskæftigelse m.v.

Læs mere: Barsel og ferie