Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Mobning

Kontakt Forbundet Kultur og Information, hvis du har brug for råd eller vejledning.

Mobning kan forekommer på alle arbejdspladser og skal tages alvorlig. Mobning kan være meget belastende for den enkelte og arbejdspladsen og skal derfor ikke accepteres. Forebyggelse er derfor en vigtig del af arbejdet.

Arbejdstilsynet definerer det som mobning, "når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem."

Arbejdstilsynets har oprettet en hotline, der kan give råd og vejledning om mobning på arbejdspladsen. Henvendelser kan ske anonymt og man kan ringe, hvis man selv eller en kollega bliver mobbet eller arbejdspladsen har brug for råd og vejledning omkring forebyggelse af mobning. Arbejdstilsynet kan dog ikke være part i en sag.
Se også Arbejdstilsynets vejledning nr. D.4.2 om Mobning og seksuel chikane.

Videnscenter for arbejdsmiljø har oprettet en meget informativ hjemmeside, der behandler mobning - hvad er mobning, hvordan forekommer det, hvordan kan man forholde sig til det, forebygge og agere. Du kan også læse om emnet på Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (BFA)'s site.

KTO og KL har indgået en aftale om trivsel og sundhed, der gælder for de kommunale arbejdspladser. I denne aftale er der krav om, at de enkelte kommuner skal udarbejde retningslinier for identificering, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. Det skal foregå i MED-systemet. Til brug for arbejdet er der udarbejdet en vejledning om aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

 • Forbundets undersøgelse om mobning

  Forbundet Kultur og Information har sammen med Akademikerne lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Nu foreligger delrapporten "Bibliotekarernes arbejdsmiljøundersøgelse om mobning 2015".

  Mobning bliver i undersøgelsen defineret som at ”Mobning finder sted når en eller flere personer gentagne gange over en længere periode bliver udsat for ubehagelige eller negative handlinger eller adfærd på sit arbejde som det er svært at forsvare sig mod.”

  Mobning på arbejdspladsen
  10,47 % af bibliotekarerne svarer, at der i høj grad/nogen grad er mobning på arbejdspladsen, heraf svarer 1,36 %, at der i høj grad er mobning. På hver 10. arbejdsplads registrerer medarbejderne, at de selv eller andre bliver udsat for mobning.

  Lidt flere kvinder end mænd oplever mobning. Lidt flere i det private end i det offentlige, flere på det regionale område end det statslige og kommunale området. Endelig er der flere medarbejdere end mellemledere der oplever mobning på arbejdspladsen.

  Selv oplevet mobning på arbejdspladsen
  9,16 % af bibliotekarerne har selv været udsat for mobning de sidste 6 måneder – mere eller mindre hyppigt. Igen er der flere kvinder end mænd der har været udsat for mobning, lidt flere privatansatte end offentligt ansatte.

  Hvem mobber?
  Langt de fleste (67,10 %), der har oplevet at blive mobbet angiver, at det sker fra deres kolleger. Dernæst er det den nærmeste leder (21,94 %), mens der er 12,90 procent, der oplever, at det er den øverste leder. Resten angiver kunder, klienter, borgere, underordnede m.v. som aktører.

  Sygefravær 
  Ser man på sammenhængen mellem mobning på arbejdspladsen og sygefravær, så stiger bibliotekarernes sygefravær, hvis de er ansat på en arbejdsplads, der er præget at mobning. Bibliotekarer, der har svaret, at de i høj grad oplever mobning på arbejdspladsen har 11,7 sygedage i gennemsnit. Har de svaret, at de i nogen grad oplever mobning på arbejdspladsen er der i gennemsnit 8,1 sygedag. De steder hvor man slet ikke oplever mobning på arbejdspladsen har de 6,1 sygedag.

  Bibliotekarer der selv har oplevet at blive mobbet månedligt eller oftere inden for de sidste 6 måneder har i gennemsnit 14,8 sygedage. De der ikke bliver mobbet har til sammenligning 6,2 sygedage i gennemsnit pr. år.

  Konflikter
  Uløste konflikter kan ofte være årsag til at mobning finder sted. Undersøgelsen viser, at
  10,22 % af bibliotekarerne inden for det seneste år har haft skænderier eller konflikter med nogen på arbejdspladsen enten månedligt eller hyppigere.

  Lidt flere kvinder end mænd har haft skænderier/konflikter. Aldersgruppen 30-44 årige har flere skænderier/konflikter (12,8 %) sammenholdt med andre aldersgrupper, hvor de 60 årige og derover (6,7 %) har færrest skænderier/konflikter.

  Konflikterne er oftest med kollegerne, dernæst med nærmeste leder og på tredje pladsen borger, kunder, klienter, samarbejdspartnere.

  Læs hele rapporten