Gå til sidens indhold

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Den 1. november 2020 trådte en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø med bilag i kraft. 

Der indføres ikke nye regler på området, men bestemmelserne samles i én bekendtgørelse og det tydeliggøres, hvad der gælder, og hvordan reglerne skal forstås.

Generelt

Helt generelt gælder det (§ 5), at arbejdet i alle led skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at påvirkningerne i det psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt.

Eksempler på forebyggende tiltag (§ 6) er forsvarlig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet, mulighed for støtte i arbejdet, herunder ledelsesmæssig og kollegial støtte og mulighed for indflydelse i arbejdet. Foranstaltninger til kollektiv beskyttelse sker frem for individuel beskyttelse.   

”Påvirkninger” i det psykiske arbejdsmiljø er (§ 7):  

 • den måde, som arbejder er planlagt og tilrettelagt på
 • de organisatoriske forhold af betydning for de ansattes arbejde
 • arbejdets indhold, herunder kravene i arbejdet
 • den måde, som arbejdet udføres på og
 • de sociale relationer i arbejdet.

Eks: arbejdstid, pause, ledelsesmæssige forhold, kommunikation, mulighed for indflydelse og samarbejde på organisatoriske niveau

Ved arbejdets ”udførelse” (§ 8) skal der tages hensyn til den ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger.

Oplæring og instruktion (§ 10): Det påhviler arbejdsgiver at sørge for, at hver enkelt ansat får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion til at udføre arbejdet sikkert og sundt fuldt forsvarligt. Det skal navnlig ske i forbindelse med

 • ansættelsen
 • forflyttelse af ansatte
 • ændring af arbejdsopgaver  indførelse/ændring af arbejdsudstyr
 • indførelse af ny teknologi og
 • anvendelse af tekniske hjælpemidler  

Særlige påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø

Bekendtgørelse trækker en række særlige påvirkninger frem i kapitel 3. Det er ikke ensbetydende med at forhold, der ikke er nævnt nedenfor ikke er omfattet af bekendtgørelsen. De falder ind under hovedbestemmelsen i § 5.

 • Stor arbejdsmængde og tidspres (§ 13). Det vil sige en ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet, sådan at der f.eks. arbejdes intensivt, herunder i højt tempo eller uden pauser.

Arbejdstilsynets vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres.

 • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet (§ 16). Det vil sige, at der er krav i arbejdet, som ikke er tydelige eller som er uforenelige, herunder krav til arbejdsopgaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, ansvarsområder, arbejdsmetoder, rollefordeling, tidsforbrug, arbejdstempo eller arbejdstid

Arbejdstilsynets vejledning på området forventes i løbet af 2022.

 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker (§ 19). Det vil sige arbejde, som indebærer direkte eller indirekte kontakt med mennesker, borger og kunder, og hvor kontakten stiller høje krav til f.eks. at kunne tilpasse kommunikation eller adfærd til de mennesker, der arbejdes med eller at kunne rumme og håndtere disse menneskers tænkning, følelser eller adfærd.

Arbejdstilsynets vejledning på området forventes i løbet af 2022.

 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane ( § 22). Det vil sige, at en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Almindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback og lignende er ikke i sig selv krænkende handlinger.  

Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger m.v. Læs mere om krænkende handlinger. 

 • Arbejdsrelateret vold (både i og uden for arbejdstiden) (§§ 25, 26 og 31). Det vil sige vold udøvet af f.eks. borgere/kunder mod ansatte eller arbejdsgiver i form af fysisk vold ved angreb mod legemet og psykisk vold i form af trusler og anden krænkende adfærd, herunder chikane

Arbejdstilsynets vejledning om vold 

Under hvert af ovenstående påvirkninger fastlægger bekendtgørelsen elementer til brug for en vurderingen af, om der er risiko for sikkerhed og sundhed.

MED/SU/TRIO/APV

Ovenstående kan indgå i det daglige arbejde med at fremme det gode arbejdsmiljø og er relevant i de respektive fora på arbejdspladsen. 

Læs: Arbejdstilsynets temaside om bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.