Gå til sidens indhold

Vedtægter for Forbundet Kultur og Informations Pensionistgruppe

Senest vedtaget på Pensionistgruppens generalforsamling 09.09.21

Denne vedtægt er udarbejdet på baggrund af ”Retningslinjer for forholdet mellem Forbundet Kultur og Information og dets netværksgrupper/faggrupper”, §2, stk. 1.

§ 1 Navn
Faggruppens navn er Forbundet Kultur og Informations Pensionistgruppe.

§ 2 Formål

Stk.1
Pensionistgruppens formål er at samle pensionerede bibliotekarer om en mødevirksomhed af fagligt orienterende og mere almen karakter.

Stk.2
Pensionistgruppen har under hensyn til vedtægter for Forbundet Kultur og Information og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab

Stk.1
Som medlemmer kan optages pensionerede bibliotekarer, der er medlem afForbundet Kultur og Information.

Stk. 2
Som interessemedlemmer af Pensionistgruppen kan personer, der har haft tilknytning til biblioteksvæsenet uden at være medlemsberettigede i Forbundet Kultur og Information, men er medlem af en anden faglig organisation optages. Dette kræver dog i hvert tilfælde Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelses godkendelse.

Stk. 3
Interessemedlemmer af Pensionistgruppen har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 4
Interessemedlemmer betaler kontingent, der fastsættes på gruppens generalforsamling gennem vedtagelse af budgettet.

Stk. 5
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker til Forbundet Kultur og Information eller direkte til faggruppens bestyrelse.

Stk. 6
Til gruppens arrangementer kan medtages ledsagere, som ikke er medlemsberettigede, hvis der er ledige pladser.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 2
Dato og sted for afholdelse af generalforsamlingen varsles 3 måneder før afholdelse af generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes senest 4 uger før generalforsamlingen. Bilag til de enkelte dagsordenspunkter, herunder beretning, regnskab og budget, skal være udsendt til medlemmerne samtidig hermed.

Forslag til ændring af gruppens vedtægter skal være gruppens bestyrelse i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen og offentliggøres senest 6 uger før denne.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være gruppen i hænde senest 6 uger før dennes afholdelse.

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget med forslag til kontingent
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Stk. 4
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret.

Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

§ 5 Bestyrelse

Stk. 1
Pensionistgruppen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, dog således, at 2 er på valg i lige år, 3 i ulige år. Samtidig vælges 2 suppleanter og 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. Herudover kan 1 interessemedlem vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige en kontaktperson til Forbundet Kultur og Information og mindst én person, der har tegningsret på Pensionistgruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 3
Valgperioden løber fra den 1. i måneden efter valg til bestyrelsen er foretaget.

§ 6. Økonomi

Stk. 1
Gruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til gruppen fastsættes på gruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Stk. 3
Gruppens midler anbringes på bankkonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for Pensionistgruppen.

§ 7 Pensionistgruppens opløsning

Stk. 1
Pensionistgruppen kan nedlægges af gruppen selv eller af Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse i enighed med gruppens bestyrelse.

Beslutning om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Pensionistgruppen med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk.2
Ved uenighed mellem Pensionistgruppen og Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse om nedlæggelse overgår spørgsmålet til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår gruppens midler automatisk til Forbundet Kultur og Information.

Vedtægterne er konsekvensrettet efter Pensionistgruppens vedtægtsændringer vedtaget på deres generalforsamling 09.09.21