Gå til sidens indhold

Vedtægter

Vedtægter for Filibussen

Vedtaget på Filibussens generalforsamling, 28. oktober 2006, rev. på generalforsamling d. 28.3.2009

Vedtægter for FILIBUSSEN- gældende fra 1.1.2007:
Forbundet Kultur og Informations standardvedtægter i henhold til retningslinjernes § 2, stk. 1, for Forbundet Kultur og Informations faggruppe Filibussen.

§1 Navn
Faggruppens navn er Filibussen, Forbundet Kultur og Informations faggruppe for filial- og bogbusarbejde.

§ 2 Formål
Stk. 1
Filibussens formål er at virke som et forum for debat om faglige spørgsmål for at fremme en decentralisering af bibliotekstilbuddet, afholde kurser og konferencer samt udbygge kontakten mellem medarbejdere på mindre biblioteker, filialer og bogbusser.

Stk. 2
Filibussen har under hensyn til vedtægter for Forbundet Kultur og Information og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Som aktive medlemmer af Filibussen kan optages alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Stk. 2

Studentermedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan gratis blive aktive medlemmer af Filibussen.

Stk. 3

Pensionistmedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan optages som aktive medlemmer af Filibussen.

Stk. 4

Som interessemedlemmer af Filibussen kan optages
a. passive medlemmer af Forbundet Kultur og Information
b. personer, der ikke er medlemsberettigede i Forbundet Kultur og Information, men er medlem af anden faglig organisation og som tilhører denne gruppe: bogbuschauffører og kontorpersonale.

Stk. 5

Interessemedlemmer af Filibussen har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6

Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til faggruppens bestyrelse. Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts, april eller maj måned.

Stk. 2

Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i Forbundet Kultur og Informations vedtægter for Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Valg af stemmeudvalg.
9. Evt.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalfor-samling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6

Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
Filibussen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelses-medlemmer er inddraget.

Stk. 2

Der bør opstilles et tilstrækkeligt antal kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3

Maksimalt 1 plads i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4

Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i netværksgruppen / faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5

Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafsteming blandt medlemmerne.

Stk. 6

Ud af bestyrelsens midte udpeges en sekretær, en kasserer samt en kontaktperson til Forbundet Kultur og Information. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7

Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

§ 6 Økonomi
Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2

Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Stk. 3

Faggruppens midler anbringes på bankkonto eller girokonto.

Stk. 4

Der skal forefindes et medlemskartotek for Filibussen.

§ 7 Faggruppens opløsning
Stk. 1
Filibussen kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen - i enighed med gruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Filibussen med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2

Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3

Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til Forbundet Kultur og Information.

Vedtaget på Filibussens generalforsamling, 28. oktober 2006 rev. på Filibussens generalforsamling d. 28.3.2009
Vedtægterne er konsekvensrettet efter forbundets navneskifte til Forbundet Kultur og Information feb.2020