Gå til sidens indhold

Vedtægter

Vedtægter for Faggruppen for IT og Dataetik under Forbundet Kultur og Information, vedtaget på faggruppens generalforsamling 5. maj 2015 og gældende fra generalforsamlingens afslutning kl. 17:00.
Vedtægterne er en mindre tilpasning/justering/præcisering af de tidligere vedtægter, så de svarer til Forbundet Kultur og Informations standardvedtægter.

 

Vedtægter for Faggruppen for IT og Dataetik

1 Navn
Faggruppens navn er: Faggruppen for IT og Dataetik

2 Formål

Stk. 1
Faggruppen for IT og Dataetiks formål er:

 • at styrke gensidig erfaringsudveksling gennem inspiration, støtte og videndeling indenfor it-faglige områder
 • at understøtte den it-politiske debat
 • at tilbyde medlemmerne et fagligt forum der støtter efteruddannelse og kompetenceudvikling

Stk. 2

 • Faggruppen for IT og Dataetik har under hensyn til vedtægter for Forbundet Kultur og Information og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for forbundets hovedbestyrelse.

 

3 Medlemskab
Stk. 1

 • Som aktive medlemmer af Faggruppen for IT og Dataetik kan optages alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Stk. 2

 • Studentermedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan gratis blive aktive medlemmer af Faggruppen for IT og Dataetik.

Stk. 3

 • Pensionistmedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan optages som aktive medlemmer af Faggruppen for IT og Dataetik.

Stk. 4

 • Som interessemedlemmer af Faggruppen for IT og Dataetik kan optages:
 1. passive medlemmer af Forbundet Kultur og Information
 2. personer, der ikke er medlemsberettigede i Forbundet Kultur og Information, men er medlem af anden faglig organisation og som tilhører denne gruppe:
  i:  beskæftiger sig med informationsteknologi inden for biblioteker eller tilsvarende videnorganisationer.

Stk. 5

 • Interessemedlemmer af Faggruppen for IT og Dataetik har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6

 • Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til faggruppens bestyrelse. Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

 

4 Generalforsamling 

Stk. 1

 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert tredje år (følgende forbundets frekvens for generalforsamling) i marts eller april efter forbundets generalforsamling. Der indkaldes til generalforsamling 3 måneder før afholdelse.

Stk. 2

 • Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning med videre følger de frister, som er fastsat i Forbundet Kultur og Informations vedtægter for forbundets generalforsamling.

Stk. 3

 • Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår
 5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Stk. 4

 • Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5

 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6

 • Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

5 Bestyrelse

Stk. 1

 • Faggruppen for IT og Dataetik ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2

 • Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden uden for tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3

 • Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4

 • Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i netværksgruppen/faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5

 • Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 6

 • Ud af bestyrelsens midte udpeges kontaktperson til Forbundet Kultur og Information, en kasserer samt evt. en formand. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret og fuldmagt på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7

 • Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

6 Økonomi

Stk. 1

 • Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2

 • Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Stk. 3

 • Faggruppens midler anbringes på bankkonto.

Stk. 4

 • Der skal forefindes et medlemskartotek for Faggruppen for IT og Dataetik.

7 Faggruppens opløsning

Stk. 1

 • Faggruppen for IT og Dataetik kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen – i enighed med gruppens bestyrelse.
  Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Faggruppen for IT og Dataetik med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2

 • Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til forbundets generalforsamling.

Stk. 3

 • Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til Forbundet Kultur og Information.