Gå til sidens indhold

Vedtægter for Data Science Faggruppen

Denne vedtægt er udarbejdet på baggrund af ”Retningslinjer for forholdet mellem Forbundet Kultur og Information og dets netværksgrupper / faggrupper”, §2, stk. 1.

 • 1 Navn
  Faggruppens navn er Data Science Faggruppen, Forbundet Kultur og Informations faggruppe for Data Librarianship.
 • 2 Formål
  Stk. 1
  Data Science Faggruppen har til formål at udvikle og understøtte bibliotekarers kompetencer inden for området Data Librarianship.

Fokus for faggruppens arbejde er områderne Data Science og Data Management, særligt ved arbejde med håndtering af data, og med konkrete værktøjer og metoder.

Faggruppen vil arbejde via afholdelse af workshops, undervisning samt understøttelse af learning communities, såsom læsegrupper for specifikke værktøjer eller metoder.

Faggruppen vil arbejde på tværs af institutionelle tilhørsforhold, arbejdsområder og erfaringer.

Faggruppen vil skabe og vedligeholde et netværk blandt bibliotekarer og andre med interesse for Data Librarianship og Open Science.

Open Science filosofien om det nødvendige i deling af, og samarbejde om videnskabelig forskningsdata, er en central del af faggruppens ideologiske baggrund, og faggruppen ønsker at deltage aktivt i Open Science diskussioner og netværk.

Stk. 2
Data Science Faggruppen har under hensyn til vedtægter for Forbundet Kultur og Information og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse i forhold til viden, værktøjer, metoder, samt udvikling af kompetencer indenfor Data Science, Data Management og Data Librarianship.

 • 3 Medlemskab
  Stk. 1
  Som aktive medlemmer af Data Science Faggruppen kan optages alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Stk. 2
Studentermedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan gratis blive aktive medlemmer af Data Science Faggruppen.

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan optages som aktive medlemmer af Data Science Faggruppen.

Stk. 4
Som interessemedlemmer af Data Science Faggruppen kan optages:

 1. passive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.
 2. personer, der ikke er medlemsberettigede i Forbundet Kultur og Information, men er medlem af anden forhandlingsberettiget faglig organisation og som er ansat som VIP eller TAP ved et universitet, og arbejder inden for faggruppens område, som beskrevet i §2.
 3. personer, der ikke er medlemsberettigede i Forbundet Kultur og Information, men er medlem af anden forhandlingsberettiget faglig organisation og som er ansat i en dansk organisation eller institution, og arbejder inden for faggruppens område, som beskrevet i §2.
 4. internationale studerende ved institutioner inden for faggruppens område, som beskrevet i §2.
 5. gæsteansatte VIP og TAP ved et dansk universitet, som arbejder inden for faggruppens område, som beskrevet i §2.

Stk. 5
Interessemedlemmer af Data Science Faggruppen har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker til Forbundet Kultur og Information eller direkte til faggruppens bestyrelse.

 

 • 4 Generalforsamling
  Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstali marts eller april måned.

Stk. 2
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i Forbundet Kultur og Informations vedtægter for Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Valg af stemmeudvalg.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne, dog mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

 • 5 Bestyrelse
  Stk. 1
  Data Science Faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af fra 3 og op til 7 medlemmer, der vælges for år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3
Maksimalt 2 af pladserne i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne.
 
Stk. 6
Ud af bestyrelsens midte udpeges en kontaktperson til Forbundet Kultur og Information, en kasserer samt evt. en formand. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret og fuldmagt på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7

Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og år frem.

 

 • 6 Økonomi
  Stk. 1
  Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Skt. 3
Faggruppens midler anbringes på bankkonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for Data Science Faggruppen.

 • 7 Faggruppens opløsning
  Stk. 1
  Data Science Faggruppen kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen i enighed med gruppens bestyrelse.

Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Data Science Faggruppen med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2
Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til Forbundet Kultur og Information.

 

(Vedtaget på faggruppens stiftende generalforsamling 1. marts 2017 og godkendt af Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse den 5. april. 2017).