Gå til sidens indhold

Vedtægter for BITA

Forbundet Kultur og Informations standardvedtægter i henhold til retningsliniernes i § 2, stk. 1, for Forbundet Kultur og Informations faggruppe BITA. Vedtaget på generalforsamling, 18.03.2015

Denne vedtægt er udarbejdet på baggrund af "Retningslinier for forholdet mellem Forbundet Kultur og Information og dets netværksgrupper/faggrupper", §2, stk. 1

§ 1
Faggruppens navn er BITA – Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde, Forbundet Kultur og Informations faggruppe for bibliotekarer der har arbejdsområder indenfor biblioteksbetjening af etniske mindretal.

§ 2 Formål
Stk. 1.
BITAs formål er:
- At arbejde for udvikling af biblioteksbetjening af etniske og sproglige minoriteter i det samlede biblioteksvæsen
- At udbygge de faglige netværk mellem bibliotekarer indenfor arbejdsområdet
- At samarbejde med andre fag- og samfundsgrupper, institutioner m.v., som beskæftiger sig med etniske og sproglige minoriteter, såvel udenfor som indenfor biblioteksvæsnet

Stk. 2.
BITA har under hensyn til vedtægterne for Forbundet Kultur og Informations og retningslinier for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1.
Som aktive medlemmer af BITA kan optages alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Stk. 2.
Studentermedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan gratis blive aktive medlemmer af BITA.

Stk. 3.
Pensionistmedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan optages som aktive medlemmer af BITA.

Stk. 4.
Som interessemedlemmer af BITA kan optages
1. Passive medlemmer af Forbundet Kultur og Information
2. Personer, der ikke er medlemsberettigede i Forbundet Kultur og Information, men er medlem af anden faglig organisation og som tilhører denne gruppe: Andre ansatte på relevante biblioteker og institutioner.

Stk. 5.
Interessemedlemmer af BITA har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker til Forbundet Kultur og Information eller direkte til faggruppens bestyrelse

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april. 

Stk. 2
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat af Forbundet Kultur og Informations vedtægter for Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk.3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. valg af dirigent og referent
2. forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de forudgående kalenderår
4. forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende og kommende kalenderår med forslag til kontingent
5. indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutningen
6. valg af bestyrelse
7. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. valg af stemmeudvalg

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelsen
Stk. 1
BITA ledes af en bestyrelsen bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst 7 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmer i netværksgruppen/faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det ved urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 6
Ud af bestyrelsens midte udpeges en kasserer samt en BF-kontaktperson samt evt. en formand. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem til næste generalforsamling.

§ 6 Økonomi
Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelse af budgettet.

Stk. 3
Faggruppens midler anbringes på bankkonto.

Stk. 4
Der forefindes et medlemskartotek for BITA.

§ 7 Faggruppens opløsning
Stk. 1
BITA kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen – i enighed med gruppens bestyrelse. Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning med 2/3 flertal på en generalforsamling i BITA.

Stk. 2
Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til Forbundet Kultur og Information.

Vedtægterne er konsekvensrettet efter medlemmerne vedtog et nyt forbundsnavn Forbundet Kultur og Information ved urafstemning den 5. februar.