Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling2017

Referat af Generalforsamling 2017 i Seniorgruppen

Referat af Generalforsamling 2017 i Seniorgruppen torsdag den 20. april 2017 kl. 11 - ca. 12.30 i Akademikertårnet på Frederiksberg.

I generalforsamlingen deltog ca. 40 medlemmer heraf fem bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Waneck, formand, Ellen Warrer Bertelsen, kasserer. Margrethe Krogh Sørensen, sekretær og Merete Riis samt suppleanterne Helle A. Mortensen og Susy Tastesen.

Referent: Merete Riis


Referat:

Punkt 1: Valg af dirigent.
Kirsten Waneck bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Børge Sørensen som dirigent. Han blev valgt med akklamation og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Punkt 2: Beretning.
Kirsten supplerede den skriftlige beretning: Siden beretningens udsendelse har der været afholdt en tur til Ribe for seniorgruppens medlemmer. Til trods for uvenligt vejrlig samlede turen 19 deltagere, der fik en god og indholdsrig tur til Ribes highlights, inklusiv afskedskaffe med store kager. Desuden bemærkede Kirsten, at der i den skriftlige beretning manglede en fin tur i Aarhus med besøg på Aarhus Rådhus og Stenomuseet.

Medlemstallet i Seniorgruppen er støt stigende, så bestyrelsen søger hele tiden at tilbyde en bred vifte af arrangementer. Den stigende interesse gør også, at det af og til kan knibe med pladser til alle interesserede, så for fremtiden vil alle arrangementer blive påført en bemærkning om at ”først-til-mølle” princippet er gældende. Der var f.eks. en venteliste på 20 til arrangementet på Det Kgl. Bibliotek med Svend Larsen. På grund af den stigende interesse er vi også kommet i den situation, at vi nogle gange må booke to rundvisninger til samme arrangement med deraf følgende større udgifter til guider. Foreningens politik er, at deltagerne selv betaler transport, entre og fortæring, mens foreningen betaler for rundvisninger. Den nye, og helt igennem dejlige, situation betyder imidlertid, at bestyrelsen i det kommende år må vurdere, om vi kan bibeholde denne praksis, eller om vi må finde nye måder.

Kirsten takkede den øvrige bestyrelse for samarbejdet i det forløbne år, og hun sendte en ekstra meget stor tak til Jyllandsgruppen, Leif Dehnits, Kirsten Markers og Inge-Lise Westh Hansen for det store arbejde, de gør, for at få et flot Jyllandsprogram op at stå.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.<

Punkt 3: Regnskab 2016.
Efter en lille indledning gennemgik Ellen Warrer Bertelsen regnskabet for 2016.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 4: Budget 2017.
Ellen indledte poetisk med et: Gråvejrs-gruk (Hein: Husk at elske. Borgens Billigbøger, 1968), og derefter gennemgik hun budgetforslaget mere prosaisk. Budgettet ligger relativt tæt på regnskabstallene fra 2016, den største difference er inden for arrangementer hvor udgiften er sat knap 2000 kr. højere, idet antallet af deltagere til arrangementerne er styrende for, hvor store udgifterne bliver til guider. Der er et mindre forventet underskud, men det endelige regnskab kan gå begge veje. Der blev ikke fremsat forslag til kontingent.

Budgettet blev taget til efterretning.

Punkt 5: indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Kirsten Waneck, Margrethe Krogh Sørensen og Ellen Warrer Bertelsen var på valg og var villige til at genopstille. De blev genvalgt. Bodil Wöhnert, som ikke var på valg, ønskede at udtræde af bestyrelsen, fordi hun nærmere bopælen havde sin tid fyldt op med andet frivilligt arbejde, så der skulle vælges et nyt medlem til bestyrelsen for Bodils resterende etårige periode. Bestyrelsen foreslog, at Susy Tastesen, hidtil suppleant, indtrådte som ordinært bestyrelsesmedlem for perioden. Susy blev valgt. Helle Mortensen blev genvalgt som suppleant, og bestyrelsen foreslog Aase Andreasen til den ledige suppleantpost. Aase Andreasen blev valgt.

Punkt 7: Valg af revisorer og revisorsuppleant.
De hidtidige revisorer, Erik Møller og Finn Slente, og suppleanten, Kirsten Viltoft Kakkar, var villige til genvalg og blev valgt.

Punkt 8: Eventuelt

A: Orientering om Sensommerturen.
Merete reklamerede for sensommerturen fra den 15. – 17. august til Sønderjylland, hvor der stadig er ledige pladser. Eventuelt interesserede kan tilmelde sig på sensommertur2017@gmail.com senest den 22. maj.

B: Andet:
Kirsten takkede Bodil Wöhnert for det store arbejde, hun nåede at lægge i bestyrelsen, bl.a. som gruppens repræsentant over for BF, og vi nåede også at nyde godt af hendes store it-kompetencer.

Sluttelig takkede Kirsten dirigenten for at lede os igennem generalforsamlingen i god ro og orden.

Efter generalforsamlingen kom det faglige arrangement, hvor BF’s formand Tine Jørgensen holdt et oplæg om bibliotekernes aktuelle situation og fremtid. Oplægget er vedlagt referatet.

Hele dagen sluttede med en super frokost i Akademikerhusets kantine.