Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling2016

Referat af Generalforsamling 2016 i Seniorgruppen

Referat af Generalforsamling 2016 i Seniorgruppen tirsdag d. 19. april 2016

Sted: DBC, Tempovej 7-11, Ballerup

Der deltog 53 medlemmer heraf 7 fra seniorgruppens bestyrelse (Eva Kok Nielsen, Lone Thaarup,Ellen W. Bertelsen, Kirsten Waneck, Margrethe Krogh Sørensen, Kirsten Viltoft Kakkar, Kirsten Markers). Fra BFs hovedbestyrelse deltog næstformand Jette Fugl.


1. Valg af dirigent
Børge Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning fra formanden
Den skriftlige beretning var udsendt sammen med dagsordenen. Lone Thaarup – fungerende formand – knyttede nogle kommentarer til den skriftlige beretning. Seniorgruppen har nu 420 medlemmer. Der er intet kontingent til faggruppen. Man betaler senior kontingent til BF og kan så blive medlem af gruppen. Udover at modtage ”Perspektiv” har man mulighed for et deltage i gruppens arrangementer. Seniorgruppen betaler bl.a. honorar til guider, for at gøre det mere overkommeligt for den enkelte at deltage. Det er både kulturelle og biblioteksfaglige arrangementer.

Medlemmerne er meget velkomne til at komme med ideer Til arrangementer til den kommende bestyrelse.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab for 2015 og budget for 2016
Ellen W. Bertelsen forelagde regnskabet. Hun fortalte meget levende om sit ”nye job”, som hun tager meget alvorligt, idet hun havde investeret i den meget udmærkede bog ”Foreningskassereren”. Revisorerne Finn Slente og Erik Møller var meget tilfredse og havde ingen bemærkninger til regnskabet.

Budgettet blev også gennemgået.

Begge dele blev herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen. Forslag til vedtægtsændringer
Kirsten Waneck gennemgik ændringerne, som bestyrelsen havde foreslået. Ændringerne er primært foretaget for at få Seniorgruppens vedtægter til at passe til BF´s standardvedtægt for faggrupperne.

Der var ingen bemærkninger til vedtægtsændringerne, som blev vedtaget.

5. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
På valg var Lone Thaarup og Eva Kok Nielsen. Ingen af dem ønskede genvalg. Som nye bestyrelsesmedlemmer (for to år) valgtes Bodil Wöhnert og Merete Riis.

7. Valg af 2 suppleanter
På valg var Kirsten Markers og Kirsten Viltoft Kakkar. Ingen af dem ønskede genvalg.

Helle Mortensen og Susy Tastesen valgtes som suppleanter (for et år).

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Finn Slente og Erik Møller var villige til genvalg. De blev valgt. Til revisorsuppleant valgtes Kirsten Viltoft Kakkar.

9. Nyt fra BF's hovedbestyrelse
Næstformand Jette Fugl orienterede om, at nu er BF flyttet til Akademikerhuset, Peter Bangsvej 30, men ejer stadig det gamle hus nu kaldet ”Tårnet”. Dansk Magisterforening har lejet det for 10 år.

Ny sekretariat chef bliver Torben Jensen. BF arbejder med et princip- og arbejdsprogram hvor man bl.a. sætter fokus på læring sammen med andre institutioner. TR skal være mere synlig på arbejdspladsen ligesom BF skal være en faglig stemme i den offentlige debat. Man skal lægge strategier sammen med andre ledere. Ikke tænke i søjler men på tværs. Det giver større mulighed for jobs. Fastholde bibliotekarerne i BF, så de ikke går over i andre fagforeninger. Men kerneopgaverne er stadig vigtige. Have fokus på karriere rådgivning. BF er også en fagforening for ledere, selv om BF ikke selv skaber en lederuddannelse. Der er åbent hus i Akademikerhuset d. 26. maj.

Herefter orienterede Ellen Warrer Bertelsen om sommerturen.

Til slut takkede Lone Thaarup bestyrelsen og især Eva Kok Nielsen for hendes mange år som formand. Kirsten Waneck takkede Lone Thaarup og Hanne Bienert for deres arbejde i bestyrelsen.

Lone Thaarup takkede dirigenten for hans ledelse af årets generalforsamling.

Under C. Andet efterlyste Karen Hjort Eriksen, at man lagde arrangementerne på skiftende ugedage. Lone Thaarup svarede, at det var man opmærksom på, men at det afhang af det sted, man skulle besøge.

Efter generalforsamlingen var DBC generøst vært for en frokost for alle deltagerne.

Efter frokosten fortsatte arrangementet med et oplæg af DBCs administrerende direktør Mogens Brabrand Jensen. Han fortalte veloplagt og engageret om DBCs udvikling i de snart 25 år, virksomheden har eksisteret, fra en virksomhed som producerede trykte produkter til en IT baseret virksomhed i dag. Om DBC som en stærkt udviklingsorienteret virksomhed og om de udviklingsmetoder, som anvendes. Han talte også om DBCs forhold til DDB (Danskernes Digitale Bibliotek) og lagde ikke skjul på, at han betragtede DDB – for den del af aktiviteterne, som drejer sig om national IT infrastruktur – som en overflødig konstruktion.

Dagens arrangement blev afsluttet med en rundvisning i DBCs kunstsamling ved teamleder Per Nonboe og bibliotekar Anja Velter, og deltagerne i rundvisningen fik en bog med oversigt over DBCs kunstværker.

Referent: Margrethe Krogh Sørensen.