Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 i Seniorgruppen

Referat af Generalforsamling 2015 i Seniorgruppen tirsdag 28.april 2015, kl. 11.00.

Sted: Kulturstationen Vanløse (Bibliotek og Kulturhus).

Der deltog ca. 40 medlemmer, heraf 6 bestyrelsesmedlemmer (Eva Kok Nielsen, Erik Møller, Susanne Bøggild, Lone Thaarup, Kirsten Markers og Kirsten Viltoft Kakkar). Fra BF's hovedbestyrelse deltog Formand Tine Jørgensen og næstformand Jette Fugl.

Pkt. 1 Valg af dirigent:
Børge Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Pkt.2 Beretning 2014:
Den skriftlige beretning var sendt ud til medlemmerne i forvejen. Eva Kok Nielsen oplyste, at arbejdet med at indarbejde BFs vedtægtsændringer endnu ikke er påbegyndt i Seniorgruppen, men at dette arbejdes overlades til en kommende bestyrelse.

På opfordring fortalte Åse Kanding om programmet for den kommende sommertur til Skåne. Turen er planlagt i samarbejde med rejsearrangør. Der er p.t. 32 tilmeldte og endnu plads til nogle flere. Programmet omfatter bl.a. besøg på biblioteker, kirker, skulpturpark, guidet byvandring og andre kulturelle seværdigheder. Eva Kok Nielsen opfordrede forsamlingen til at komme med ideer og forslag til kommende arrangementer og til sommerturen i 2016.

Beretningen for 2014 blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab 2014 og budget 2015:
Erik Møller gennem gik veloplagt og grundigt regnskabet for 2014. Fra salen blev det påpeget, at bestyrelsens godkendelse af regnskabet for 2014 allerede var dateret i februar 2014, derudover var der ikke yderligere kommentarer.

Budget 2015: Budgettet er i klar forlængelse af regnskabet for 2014 og udviser ikke større afvigelser herfra. Fra salen var der spørgsmål om betaling for faggruppemedlemskab, dette blev kommenteret af Tine Jørgensen. En anden bemærkede, at man også får medlemsbladet Perspektiv for sit kontingent til BF, samt at BF også arbejder for medlemmernes pensionsinteresser. Budgettet blev ligeledes godkendt.

Pkt. 4 Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indsendt forslag til bestyrelsen.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen:
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, Hanne Bienert, Susanne Bøggild og Erik Møller. Af de 3 var der kun Hanne Bienert som genopstillede. Men på grund af alvorlig sygdom i familien måtte Hanne trække sig fra sit kandidatur, og der var således brug for 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Efter at have takket de afgående bestyrelsesmedlemmer både fra formandens side og fra salen, blev udfaldet af valget følgende:

Bestyrelsesmedlemmer (valgt for 2 år)

  • Margrethe Krogh (nyvalgt)
  • Ellen Warrer Bertelsen (nyvalgt)
  • Kirsten Waneck (nyvalgt)

Suppleanter valgt for 1 år:

  • Kirsten Markers (genvalg)
  • Kirsten Viltoft Kakkar (genvalg)
  • Hanne Bienert (nyvalgt som suppleant)

Pkt. 7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Erik Møller og Finn Slente blev valgt som revisorer. Erik Møller fungerer dog kun som revisor for den del af regnskabet 2015, som han ikke selv var kasserer for.

Revisorsuppleant Johs. Balslev genopstillede og blev genvalgt.

Pkt. 8 Sidste nyt fra BF's hovedbestyrelse:
Formand Tine Jørgensen takkede for invitation til at deltage også i denne faggruppes generalforsamling og talte bl.a. om forbundets princip- og arbejdsprogram. Formanden mener, at BF skal være relevant i forhold til faget, medlemmernes kompetencer og det øvrige arbejdsmarked. Der er kommet nye faggrupper på det, der traditionelt har været ”vores” område, men omvendt bruges bibliotekarer også på nye felter i dag. Forbundets lønpolitik skal være offensiv og udvikles og synliggøres. Der skal mere vægt på bibliotekernes rolle indenfor læring, kultur og dannelse, nye strømninger peger mod et kulturelt dannelsesaspekt, som noget der er brug for i samfundet.

BF har nogle demografiske udfordringer, som betyder, at man ønsker at udvide medlemsskaren med andre faggrupper. Der indgås administrativt samarbejde med bl.a. Dansk Magisterforening, og i 2016 flytter man til Akademikerhuset på Peter Bangsvej sammen med andre mindre fagforbund. Der er ikke tale om fusioner, BF vil fortsat være selvstændig men i samarbejde med andre fag.

Jette Fugl supplerede med forhåbninger til fremtidig udvikling i samspil med andre grupperinger.

Kirsten Viltoft Kakkar spurgte, om Seniorgruppen kan forvente fortsat at få sekretariatsbistand fra BF, det mente formanden vil være muligt også i fremtiden.

BF har ca. 4.500 medlemmer p.t., heraf er ca. 375 medlemmer af Seniorgruppen.

Fra HB-medlemmernes side opfordrede man Seniorgruppens medlemmer til at arbejde for større synlighed i medlemsbladet. Det kunne være omtale på ”del din viden”, kommende arrangementer eller kommentarer til aktuelle biblioteksfaglige emner.

Til slut præsenterede Tine Jørgensen sin biblioteksfaglige baggrund, som bl.a. er kandidat fra DB, projektleder hos IBM , blogger samt sommerferievikar på folkebibliotekerne på Ærø.

Eva Kok Nielsen afsluttede generalforsamlingen med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats samt dirigenten for hans ledelse af årets generalforsamling.

Efter frokost fortsatte arrangementet med oplæg fra Ole Jensen, Chef for Kulturstationen. Han fortalte om stedets intention om at skabe kulturen sammen med borgerne, om borgernes ejerskab til huset, om frivillighed og om fællesskabets muligheder.

Kulturstationen besøges af mere end 1.000 personer daglig og der udfoldes et stort program for alle aldersklasser med koncerter, litteraturevents, kreative værksteder og meget, meget andet – Vanløses mødested og kulturelle vækstgenerator. Udover den kulturelle dimension fortalte Ole Jensen også om etablering af Borgerservice på stedet. En hurtig proces, som ikke havde været helt nem, kunne vi forstå.

Fremtidsplanerne omfattede bl.a. indvielse af stor tagterrasse, mere service for færre penge og reduceret materialebestand. Ole Jensen sluttede sit engagerede indlæg med ordene: ”Fremtiden kommer af sig selv, fornyelse skaber vi sammen”.

For referatet: Lone Thaarup, Faaborg 1.5.2015