Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling i Bibliotekarforbundets Seniorgruppe tirsdag den 23.4.2013 kl. 11.00 på Biblioteket, Rentemestervej 76, København NV

Deltagere: 36 medlemmer samt Bestyrelsens 7 medlemmer. Fra Hovedbestyrelsen deltog Jette Fugl.

Bestyrelsen: Eva Kok Nielsen (Formand), Erik Møller (Kasserer), Hanne Bienert (Sekretær), Susanne Bøggild (Kontakt til BF), Lone Thaarup (Referent), Kirsten Markers og Kirsten Viltoft Kakkar, begge suppleanter.

Pkt. 1:
Børge Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 2:
Forud for aflæggelse af beretningen var der omtale af  kommende arrangementer, dels 2. maj (Hvidsten Kro, Mustard Point og Mariager), dels den kommende sommertur til den vestlige del af Limfjorden i august. Endelig gjorde Kirsten Viltoft Kakkar reklame for sæsonens sidste arrangement i Københavnsområdet 16. maj, med besøg på Museum København i anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel.

Eva Kok Nielsen opfordrede medlemmerne til at fremkomme med forslag til nye aktiviteter.

Da der var udsendt en omfattende skriftlig beretning til alle medlemmer i forvejen, indskrænkede formanden sig til nogle få kommentarer vedr. det kommende 30 års jubilæum (fejres 11.7.2013 i BF's lokaler) samt en oplysning om, at IVA (tidligere Danmarks Biblioteksskole) pr. 1.4.2013 er blevet  en del af Københavns Universitet, og at skolen med tiden flytter til nyt KUA.

Derefter var der indlæg fra salen, idet Inga Holst Lind på vegne af Birgit Kongsted og sig selv bragte spørgsmål vedr. kontingent til BF og dermed abonnement på ”Perspektiv” på bane. Forslagsstillerne mente, at det skulle være valgfrit, om man ønsker bladet eller ej – og at et evt. fravalg skulle medføre reduktion af kontingentet. Forslagsstillerne frygtede, at økonomien afholdt mange tidligere kolleger fra at deltage i Seniorgruppens arrangementer. Med henvisning til regnskabet blev det oplyst, at kun ca. 4% af kontingentet går til bestyrelsens arbejde.

Undervejs kom et nyt spørgsmål op, nemlig om vi som Seniorgruppemedlemmer har mulighed for juridisk assistance fra BF i relation til pensionsforhold? Dette spørgsmål lovede Formanden at tage med videre til BF.

Dirigenten opfordrede forsamlingen til at diskutere forslaget om fravalg af ”Perspektiv”, men der var ikke flere, der ønskede at deltage.

Eva Kok Nielsen takkede forslagsstillerne og oplyste, at vores kontingent til BF allerede er stærkt reduceret. Fra salen opfordrede Marianne Ellert til fortsat medlemskab af BF, et synspunkt Inga Holst Lind delte, men hun var fortsat betænkelig ved den økonomiske side af sagen. Marianne Ellert mente, at dem der ikke kommer, måske ikke er interesseret nok i arrangementerne – og hun roste samtidig initiativerne i Århus.
Johs. Balslev bemærkede, at pensionisters økonomi er meget forskellig, men at alle har mulighed for at fratrække kontingent til fagforeninger på selvangivelsen.

Endelig lovede BF's repræsentant, Jette Fugl, at tage spørgsmål vedr. juridisk hjælp med på kommende Hovedbestyrelsesmøde.  

Der var ikke flere bemærkninger og beretningen blev dermed vedtaget.

Pkt. 3:
Kasserer Erik Møller aflagde regnskab for 2012. Fra salen spurgte Birgit Kongsted om sammensætningen af BF's tilskud til Seniorgruppen. Erik Møller oplyste, at vores tilskud er relativt stort, da vi er en hastigt voksende gruppe. Fra salen spurgte Johs. Balslev om renter og tidspunkt for udbetaling af det årlige tilskud. Erik Møller oplyste, at banken ikke giver renter og at udbetaling normalt finder sted i 1. kvartal. Regnskabet blev godkendt.

Budget 2013 blev ligeledes fremlagt af kassereren, som gjorde opmærksom på, at vi jo ikke opkræver kontingent af Seniorgruppens medlemmer, men at vi alene klarer os for tilskuddet fra BF. Der var ingen bemærkninger og budgettet var dermed godkendt.   

Pkt. 4:
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne

Pkt. 5:
Eva Kok Nielsen fremlagde forslag til ændring af vedtægter som konsekvens af, at BF fremover kun afholder Generalforsamling hvert andet år. Ændringsforslaget var sendt ud i forvejen, der var ingen bemærkninger og blev derfor umiddelbart vedtaget

Pkt. 6:
Hanne Bienert, Susanne Bøggild og Erik møller var på valg – alle blev genvalgt

Pkt. 7:
Kirsten Markers og Kirsten Viltoft Kakkar var på valg – begge suppleanter blev genvalgt

Pkt. 8:
Revisorerne John Rosengaard og Anna Johansen var på valg – begge blev genvalgt. Revisorsuppleant Johs. Balslev var ligeledes på valg og blev genvalgt

Pkt. 9:
BF's kontaktperson Jette Fugl deltog for første gang i Seniorernes generalforsamling. Efter præsentation af sit arbejdsområde fortalte hun om arbejdet med en rapport om kompetenceudvikling ”Hvad venter vi på?”. Rapporten ses som et godt og konkret arbejdsredskab. Kan ses på BF's hjemmeside under ”Dit fag”. Jette Fugl roste formand Pernille Drosts aktive brug af pressen i spørgsmål om digitalisering. Det blev oplyst, at BF overvejer nye samarbejdsparter og har overvejelser om fusionering. Medlemstallet er faldende. Fra salen deltog flere i en debat om digitaliseringens uheldige følger for borgere uden it-erfaring. Der var enighed om, at bibliotekarer har positive erfaringer med undervisning, hjælp og service og at øget brug af denne kunnen vil være en fordel for borgerne.

Pkt. 10:
Der var intet under pkt. eventuelt.

Eva Kok Nielsen takkede til slut forsamlingen og dirigenten.

Referat: Lone Thaarup.


Efter en velsmagende frokost leveret på reposen af ”Cafe Glad” var der foredrag af Danmarks Biblioteksforenings Direktør Michel Steen-Hansen. Det var ikke Danmarks Biblioteksforening, der kom på programmet – men derimod: ”Udfordringerne for det moderne bibliotek”.

Michel Steen-Hansen fortalte inspireret og levende om udfordringerne for det moderne bibliotek. Der blev rusket godt op i gamle fordomme. Lånergrupper blev gennemgået, statistik blev gennemanalyseret. Biblioteket blev anerkendt som den demokratiske grundpille det er  med lige adgang til viden.

Konklusionen:
Biblioteket

  • et identitetshus
  • er andet end bare bøger
  • udvikles sammen med brugerne
  • medvirker til videnssamfundet
  • skaber samfundsnytte og social kapital

Hele foredraget kan ses på bloggen biblioteksdebat.blogspot.dk - det kan anbefales.

Referat: Kirsten Viltoft Kakkar.