Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2011

Referat af Generalforsamling i Bibliotekarforbundets Seniorgruppe torsdag 28.4.2011 kl. 11.00, Frederiksberg Bibliotek. Der var ca. 30 deltagere.

Pkt. 1: Valg af dirigent:
Børge Sørensen blev valgt

Pkt.2:  Beretning for 2010-2011.
Formand Eva Kok Nielsen supplerede den udsendte skriftlige beretning med omtale af medlemstallet, som nu er på 251. Generel god tilslutning til gruppens arrangementer. Forsamlingen blev opfordret til at sende forslag  o.l. til bestyrelsen, forud for næste møde 12.5.11. Derefter gennem gik de enkelte bestyrelsesmedlemmer ”egne” arrangementer, både i Århus og København.

Hanne Bienert fortalte desuden om status for sommerturen 2011 til Slesvig

Pkt. 3: Regnskab 2010 og orientering om budgetforslag for 2012.
Kasserer Erik Møller gennemgik regnskabets enkelte poster. Årets resultat blev på 4.842,36 kr. Der blev stillet spørgsmål fra salen vedr. overskud fra sommerturen 2010 samt portoudgifterne.  Medlemmerne blev igen opfordret til at oplyse deres mailadresser samt også til at give besked om samme, hvis man skifter adresse. Da Seniorerne efterhånden er en meget stor faggruppe opfordres BF til at være behjælpelig med visse sekretariatsfunktioner.  Overskud fra to tidligere sommerture  vil  indgå i kommende tur . Regnskabet blev godkendt.

Budget for 2012 blev fremlagt til orientering. Der var bemærkning fra salen om, at beløb til gaver og transport ikke var fremskrevet.  Blev taget til efterretning.

Pkt. 4:
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne

Pkt. 5:
Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen.
På valg var Erik Møller, Susanne Bøggild og Hanne Bienert. Alle blev genvalgt

Pkt. 7: Valg af suppleanter.
På valg var Kirsten Markers og Kirsten Viltoft. Begge blev genvalgt

Pkt. 8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg var revisorerne John Rosengaard og Anna Johansen og revisorsuppleant Johs. Balslev. Alle blev genvalgt

Pkt. 9:  Nyt fra BFs hovedbestyrelse.
Eva Kok Nielsen beklagede, at der heller ikke i år var repræsentant fra hovedbestyrelsen til stede ved generalforsamlingen

Pkt. 10: Eventuelt.
Der blev fremsat ønske om, at Seniorerne er mere synlige i forbundets blad. Der blev henvist til BFs hjemmeside, hvor vores arrangementer også omtales.

Formanden takkede derefter Børge Sørensen for vel udført dirigenthverv. Efter generalforsamlingen deltog de fleste i den efterfølgende frokost på Belis Bar & Restaurant, tidl. Frederiksberg Rådhuskælder


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

  • Formand: Eva Kok Nielsen
  • Kasserer: Erik Møller
  • Sekretær: Hanne Bienert
  • Kontakt til BF: Susanne Bøggild
  • Referent: Lone Thaarup
  • Suppleanter: Kirsten Markers og Kirsten Viltoft