Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling i Bibliotekarforbundets Pensionistgruppe onsdag 21. april 2010 på Danmarks Biblioteksskole.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Børge Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Pkt.2: Beretning 2009 -10
Skriftlig beretning var udsendt til medlemmerne i forvejen. Formand Eva Kock Nielsen supplerede med omtale at de seneste arrangementer (Biblioteket ved Det kongelige danske Musikkonservatorium 16.3. og Kvindemuseet i Århus 24.3.).

Formanden omtalte aktiviteterne i Århus, hvor 3 seniorer har arrangeret faglige besøg lokalt. Der er tale om en forsøgsordning, som skal evalueres i bestyrelsen senere på året. Forsøget har ikke medført reduktion af aktiviteterne i hovedstadsområdet.

Seniorgruppen har p.t. 215 medlemmer. 73 % har oplyst e-mailadresse, opfordring til alle om at huske at give besked til sekretæren ved ændringer.
Efter kritik fra medlem vil bestyrelsen søge at standardisere omtale af kommende arrangementer.

Efter beretningen gennemgik sekretær Hanne Bienert programmet for årets sommerudflugt til Silkeborg. Programmet udsendes snarest direkte til medlemmerne, frist for bindende tilmelding bliver 20. maj. Turen gennemføres kun med min. 25 pers.

Beretningen blev godkendt.

Pkt.3: Forelæggelse af regnskab for 2009 samt orientering om budgetforslag for 2011
Kasserer Erik Møller gennemgik regnskabet. Omtalte betaling for udeblevne medlemmers bestilte frokost. Opfordrede også til at alle bruger e-mail for at nedbringe administrationsudgifterne.

Der blev stillet spørgsmål om overskud fra sommertur 2009 kunne indgå i en særlig fond, men kassereren svarede, at det ville blive for krævende regnskabsteknisk.

Der var ikke yderligere bemærkningen og regnskabet blev godkendt.

Budget for 2011 til orientering. Erik Møller opfordrede forsamlingen til at medvirke til hvervning af nye medlemmer.

Pkt. 4: Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag.

Pkt.5: Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag.

Pkt.6: Valg til bestyrelsen
På valg var Eva Kock Nielsen og Lone Thaarup. Begge blev genvalgt.

Pkt. 7: Valg af suppleanter
Da ingen af de hidtidige suppleanter (Lis Jacoby og Elna Nyholm) ønskede at fortsætte var der nyvalg til begge poster. Nye suppleanter: Kirsten Viltoft og Kirsten Markers.

Pkt. 8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisor Kirsten Nielsen ønskede ikke at fortsætte. I stedet blev Anna Johansen valgt, genvalg til John Rosengaard. Revisorsuppleant Johs. Balslev blev ligeledes genvalgt.

Eva Kock Nielsen takkede Kirsten Nielsen for hendes indsats som revisor og overrakte et gavekort til en boghandel.

Pkt. 9: Sidste nyt fra BF
Da der ikke var repræsentation fra BF blev medlemmerne henvist til at holde sig orienteret via Bibliotekspressen og hjemmesiden.

Pkt. 10: Eventuelt
Eva Kock Nielsen takkede Lis Jacoby og Elna Nyholm for deres store indsats for Seniorgruppen og overrakte gavekort til hhv. Det kongelige Teater og en boghandel. Lis Jacoby lovede at fortsætte som fotograf ved arrangementerne.

Derefter blev spørgsmål vedr. udlevering af navnelister drøftet i forsamlingen. Der var delte meninger og formanden lovede, at bestyrelsen vil tage spørgsmålet op igen.

Afsluttende takkede Eva Kock Nielsen Børge Sørensen for hans varetagelse af dirigenthvervet.

Efter generalforsamlingen var der fælles frokost i kantinen, 32 deltog.

Efter frokost fortsatte arrangementet med foredrag ved skolens rektor, Per Hasle, som fortalte om bibliotekaruddannelserne p.t.