Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling i Bibliotekarforbundets Pensionistgruppe onsdag 29. april 2009 kl. 10.00, Gentofte Hovedbibliotek

Efter generalforsamlingen var der mulighed for at deltage i fælles frokost og fagligt arrangement ved bibliotekschef Pia Hansen, Gentofte

Der deltog 34 medlemmer i Pensionistgruppens 26. generalforsamling.

Pkt. 1:   Valg af dirigent
Jytte Juul-Jensen blev valgt

Pkt. 2: Formandens beretning
Skriftlig beretning var udsendt i forvejen og blev suppleret af mundtlig do.
Eva Kock Nielsen oplyste, at medlemstallet nu er på 196, og heraf har ca. 150 meddelt deres e-mailadresse. Formanden opfordrede til, at man bruger denne mulighed i størst muligt omfang
Omtalte medlemmernes geografiske fordeling og forholdet mellem sektion 1 og 2.
De nyeste arrangementer samt sommerturen blev nævnt, desuden opfordredes medlemmerne til at komme med ideer og forslag til bestyrelsen.
Ang. hjemmesiden: BFs nye hjemmeside er ikke klar endnu, men vi håber på, at det lykkes i løbet af året – og vi håber ligeledes at den bliver brugervenlig.
Formanden oplyste, at der har været enkelte tilfælde hvor medlemmer har tilmeldt sig spisning, men alligevel ikke er mødt op til arrangementet. Dermed har vi haft en extra udgift - fremover vil der blive sendt girokort til udeblevne medlemmer.
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år

Spørgsmål fra medlemmerne:
Hanne Mortensen spurgte om nuværende medlemmer er opmærksomme på, at der findes en pensionistgruppe ? Eva Kock Nielsen omtalte brev fra BF til alle afgående medlemmer
Lis Jacoby efterlyste medlemmernes  ajourførte mailadresser og opfordrede til, at man husker at melde ændringer

Beretningen blev godkendt

Pkt. 3:   Regnskab og budget
Erik Møller gennemgik regnskabet

Årligt tilskud fra BF er på ca. 80 kr. pr. medlem. Hanne Bienert spurgte, hvad medlemmerne får for deres kontingent i øvrigt . Der blev svaret, at medlemmerne modtager Bibliotekspressen samt kan få vejledning i diverse forhold. Medlemskab af BF er en forudsætning for at være med i pensionistgruppen. Gruppen modtager også medlemsbistand fra BF.
Johs. Balslev anførte, at regnskabet reelt ville udvise underskud, hvis man ikke medtager forudbetalingerne

Regnskabet blev godkendt

Pkt. 4: Forslag fra medlemmerne
Der var ingen indkomne forslag

Pkt.5:  Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen stiller forslag til ændring af faggruppens navn til ”Bibliotekarforbundets Seniorgruppe”

Birgit Kongsted fandt, at det er bedre at fastholde navnet, da betegnelsen ”senior” også bruges på folk i arbejde. Bestyrelsens forslag blev støttet af Inge Hasselbalch.
Efter drøftelse gik forslaget til afstemning:

For ændringsforslaget stemte 15, imod ændring stemte 11
Forslaget var dermed vedtaget

Pkt. 6:  Valg til bestyrelsen
Erik Møller og Susanne Bøggild blev genvalgt.
Gerda Rost genopstillede ikke, nyt medlem blev Hanne Bienert. Der var ingen modkandidater

Pkt.7:   Valg af suppleanter
Lis Jacoby og Elna Nyholm blev begge genvalgt. Der var ikke andre kandidater

Pkt. 8:   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisorerne John Rosengaard og Kirsten Nielsen samt suppleant Johannes Balslev blev alle genvalgt – uden modkandidater

Pkt. 9:   Sidste nyt fra BF
Søren Kløjgaard er ny kontaktperson til BF. Desværre var han forhindret i at deltage i generalforsamlingen pga.møde i hovedbestyrelsen

Pkt. 10:   Evt.
Erik Møller opfordrede til, at man ved indbetalinger kun skriver sit navn, da der er begrænset plads på bankudskrifterne

Eva Kock Nielsen takkede Gerda Rost for hendes mangeårige engagement og hjælpsomhed på sekretærposten og overrakte hende bl.a. et gavekort fra bestyrelsen.

Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for veludført hverv

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.05