Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2008

Referat fra Generalforsamling på Roskilde Bibliotek den 28. april 2008.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Forslag fra medlemmerne
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er Anna Johansen og Helge Stenkilde. Ingen af   dem genopstiller
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  På valg er Lis Jacoby og Elna Nyholm. Begge genopstiller
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  På valg er revisorerne Edel Juelsholt og John Rosengaard, og revisorsuppleant Kirsten Nielsen
 9. Sidste nyt fra HB v. Joan Mühldorff fra BF´s hovedbestyrelse
 10. Eventuelt

Referat
Ad 1 Jytte Juul-Jensen blev valgt til dirigent.

Ad 2 Formanden supplerede den skriftlige beretning med enkelte spørgsmål og bad om tilkendegivelser fra forsamlingen. Siden sidste generalforsamling er vi begyndt at udsende materialerne pr. e-mail til de, der har en mailadresse. Alle tilslutter sig, og ordningen fortsætter. Der er stor tilstrømning til arrangementerne, og vi må muligvis begrænse deltagerantallet. Der var enighed om, at det er en god ide at dublere meget efterspurgte arrangementer, som det skete ved besøget i Dronningens Håndbibliotek.  Højere priser for frokost og anden fortæring mener man heller ikke burde være et problem. Evt. betaling for arrangementer med kulturpersonligheder blev også drøftet, og forsamlingen mener, at det er værd at forsøge.
Dirigenten afsluttede drøftelserne med at konkludere, at det går godt som det kører nu, og at der dubleres ved specielle ting.
Kamma Vestergaard efterlyste oplysninger om, hvordan mødet med Biblioteks-Debatten var gået. Anna beklagede, at det ikke var med i den mundtlige beretning. Lis Jacoby gjorde opmærksom på, at helt aktuelle arrangementer kan være svære at lægge ind, da vi udsender halvårsprogrammer, og der så skal ske en særskilt udsendelse.

Ad 3   Erik Møller aflagde regnskab og fremlagde budgettet, som blev godkendt.

Ad 4 og 5 Der var ingen forslag.

Ad 6 Bestyrelsen indstillede Eva Kock Nielsen og Lone Thaarup til de to ledige poster, og begge blev valgt.

Ad 7  Elna Nyholm og Lis Jacoby blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

Ad 8  Edel Juelsholt genopstillede ikke til posten som revisor.  Kirsten Nielsen blev nyvalgt og John Rosengaard genvalgt som revisorer, og Johannes Balslev blev valgt til revisorsuppleant.

Ad 9  Gruppens kontaktperson fra BF.s hovedbestyrelse  Joan Mühldorff takkede for invitationen til at komme og  fortælle om, hvad der er sket i hovedbestyrelsen det sidste år. Helt aktuelt har der været overenskomstforhandlinger, og der er opnået et ret godt resultat. Samarbejdet med de 2 andre fagforbund, Journalist- og Kommunikationsforbundet måtte opgives, og i stedet er man gået i gang med en ombygning af BF.s hus på Lindevangs Alle. Formålet er at opnå en fremadrettet besparelse med ombygning af huset, så der kan afholdes møder i egne lokaler. Lige nu arbejdes der med princip- og arbejdsprogram til generalforsamlingen i oktober.  JM omtalte forholdet mellem DB bibliotekarer og cand. scient. bibliotekarer. BF vil satse på de sidste, uden dog at glemme bibliotekarer med den gamle DB uddannelse. Dem vil der være brug for i mange år endnu. Uddannelsen fortsætter på Danmarks Biblioteksskole og under Kulturministeriet. Da bibliotekarer i fremtiden vil få mange flere opgaver er forbundets navn igen taget op med henblik på evt. navneskifte. En af grundene er, at mange privatansatte ikke opfatter sig som bibliotekarer, og at de nyuddannede synes, at navnet lyder støvet.  BF har deltaget i debatten om det nye medielandskab og rapporten om fremtidens betjening af børn har også været oppe til behandling. Det er vigtigt at bibliotekslederne tager sig af børnebibliotekernes udvikling. Rapporten er en påmindelse om, at de fremtidige brugere starter i børnebiblioteket.
Lønstatistikken er endnu ikke kommet, den vil blive suppleret med kommentarer.
Under den efterfølgende diskussion gjorde Lone Hansen opmærksom på, at bibliotekaruddannelsen bør høre under IT-højskolen, det vil give en bred, kvalificeret uddannelse, og hun mener, at det er en dødssejler med Biblioteksskolen og Kulturministeriet..
Johannes Balslev synes, det er komisk med navnelegen. Fra gammel tid har bibliotekar været  et godt brand, hvorfor kaste det overbord. Om 5 år er der måske sket andre, nye ting, og så skal man igen skifte navn, mener, det er svært at tage alvorligt.
JM svarede, at evt. navneskifte fortsat drøftes, og det er ikke sikkert, at vi skifter navn.
Jørgen Kanding talte om de fremtidige brugere og statistikkerne, som går ned, og spurgte om, hvad man vil gøre ved det. Hertil svarede JM, at man skal ud af husene og fortælle om bibliotekets tilbud.
Susanne Bøggild efterlyste seniorordninger. Hertil svarede JM, at der ikke har været voldsom stor interesse, og der er heller ikke forslag om at tage det med nu. Det drejer sig nu mere om, hvad der er mulighed for at lave lokalt.
Dirigenten takkede Joan Mühldorff for fremlæggelsen fra HB.

Ad 10   Dora Hammer Jensen efterlyste en 50 år gl. børnebog. Lis Frederiksen fortalte om et nyt center i Ringsted med bibliotek og foreslog, at gruppen besøger biblioteket.
Erik Møller fra bestyrelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde for gruppen og overrakte dem hver en boggave (Hans Edvard Nørregaard-Nielsens nye bog om Nørre Vosborg).
Forsamlingen takkede Anna og Helge med stående applaus.
Anna Johansen sagde tak til medlemmerne, der i stigende omfang møder op til arrangementerne, til BF for fællesmøderne og til gruppens kontaktperson Joan Mühldorff, men først og fremmest rettede hun en dybtfølt og hjertelig tak til de bestyrelseskolleger, hun har haft gennem årene.
Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for veludført hverv.

Den nye bestyrelse for BF.s Pensionistgruppe fra 1. maj 2008
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Eva Kock Nielsen, formand, Erik Møller, kasserer og Gerda Rost, sekretær. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lone Thaarup og Susanne Bøggild, og suppleanter Lis Jacoby og Elna Nyholm.

Kirsten Nielsen og John Rosengaard er valgt som revisorer og Johannes Balslev som revisorsuppleant.