Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Standardvedtægter for faggrupper

Forbundet Kultur og Information har udarbejdet et sæt standardvedtægter som et fælles udgangspunkt for alle forbundets faggrupper.

Den enkelte faggruppe har sit eget sæt vedtægter, som er vedtaget på faggruppens generalforsamling. Faggruppens vedtægter udformes i overensstemmelse med vedtægter for Forbundet Kultur og Information, "Retningslinjer for faggrupper..." samt disse standardvedtægterne.

 


Bibliotekarforbundet

5. januar 2015

Standardvedtægter for faggrupper

Gældende fra den 1. januar 2015.

Vedtægter for [navn]
Denne vedtægt er udarbejdet på baggrund af ”Retningslinjer for forholdet mellem Bibliotekarforbundet og dets netværksgrupper / faggrupper”, §2, stk. 1

§1 Navn
Faggruppens navn er [navn], Bibliotekarforbundets [faggruppe for....].

§ 2 Formål
Stk. 1
[Faggruppens navn]s formål er [formålsbeskrivelse].

Stk. 2
[Faggruppens navn] har under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Som aktive medlemmer af [faggruppens navn] kan optages alle aktive medlemmer af BF.

Stk. 2
Studentermedlemmer af BF kan gratis blive aktive medlemmer af [faggruppens navn].

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af BF kan optages som aktive medlemmer af [faggruppens navn].

Stk. 4
Som interessemedlemmer af [faggruppens navn] kan optages

a. passive medlemmer af BF

b. personer, der ikke er medlemsberettigede i BF, men er medlem af anden faglig organisation og som tilhører denne gruppe:

[præcise kriterier for gruppen - disse skal godkendes af BF's hovedbestyrelse].

Stk. 5
Interessemedlemmer af [faggruppens navn] har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker til Bibliotekarforbundet eller direkte til faggruppens bestyrelse.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes [hvert andet år i ulige årstal] i marts eller april måned.

Seniorgruppen afholder dog generalforsamling hvert år.

Stk. 2
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i BF's vedtægter for BF's generalforsamling.

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Valg af stemmeudvalg.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse

Stk. 1
[Faggruppens navn] ledes af en bestyrelse bestående af [fra 3 og op til 7] medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Seniorgruppen vælger dog bestyrelse hvert år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst [antal] kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer. [Denne regel gælder naturligvis ikke for Pensionistgruppens bestyrelse.]

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i netværksgruppen / faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 6
Ud af bestyrelsens midte udpeges en kontaktperson til Bibliotekarforbundet, en kasserer samt evt. en formand. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret og fuldmagt på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde

Stk. 7

Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og [2] år frem. Dog 1 år for Seniorgruppen.

§ 6 Økonomi
Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Skt. 3
Faggruppens midler anbringes på bankkonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for [faggruppens navn].

§ 7 Faggruppens opløsning

Stk. 1
[Faggruppens navn] kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen - i enighed med gruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i [faggruppens navn] med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2
Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til BF's generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til BF.

(Vedtaget af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse 17. december 2014).