Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Retningslinjer for faggrupper

På det rent formelle plan er forholdet mellem Forbundet Kultur og Information og forbundets faggrupper bestemt af et sæt retningslinjer.

Gældende fra den 1.1.2015.

Vedtaget af BF's hovedbestyrelse 17.12.2014.

1. Medlemskab
2. Vedtægter
3. Formål
4. Generalforsamling
5. Bestyrelse
6. Samarbejdet mellem BF og faggruppen / netværksgruppen
7. Økonomi
8. Bistand fra BF


 

1. Medlemskab

Stk. 1
Aktive medlemmer af BF kan blive aktive medlemmer af netværksgruppen / faggruppen.

Stk. 2
Studentermedlemmer af BF kan gratis optages som aktive medlemmer af netværksgruppen / faggruppen.

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af BF kan optages som aktive medlemmer af netsværksgruppen / faggruppen.

Stk. 4
Passive medlemmer af BF kan optages som interessemedlemmer af netværksgruppen / faggruppen.

Stk. 5
Som interessemedlemmer af netværksgruppen / faggruppen kan desuden optages personer, der ikke er medlemsberetigede i BF, men er medlem af anden faglig organisation. Netværksgruppen / faggruppen opstiller præcise kriterier for, hvordan denne gruppe afgrænses, Kriterierne skal herefter godkendes af hovedbestyrelsen.

2. Vedtægter

Stk. 1
Netværksgruppens / faggruppens vedtægter udformes i overensstemmelse med vedtægter for Bibliotekarforbundet, nærværende retningslinjer samt standardvedtægterne.

Stk. 2
Når netværkgruppens / faggruppens vedtægter er vedtaget eller ændret, skal gruppens bestyrelse forelægge vedtægterne for BF's hovedbestyrelse til endelig godkendelse.

Stk. 3
En netværksgruppe / faggruppe kan ifølge BF's vedtægter nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen - i enighed med gruppens bestyrelse. Ved uenighed mellem en netværksgruppe / faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til BF's generalforsamling.

3. Formål

Stk. 1
Netværksgruppen / faggruppen er en del af BF's faglige netværk og fungerer som sparringspartner for BF's hovedbestyrelse. Gruppens bidrag og indstillinger indgår i og beriger behandlingen af faglige emner i BF's hovedbestyrelse og sekretariat.

Stk. 2
Netværksgruppen / faggruppen har til opgave at arbejde for at skabe større synlighed og profilering af (bibliotekar)faget overfor både BF's medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden.

Stk. 3
Netværksgruppen / faggruppen skal være et attraktivt tilbud til BF's medlemmer, som gennem medlemskab af gruppen kan bidrage til udvikle sin egen faglige profil og karriere, opnå nye kontakter, få ny viden og gode oplevelser samt bidrage til at udvikle faget.

4. Generalforsamling

Stk. 1
Netværksgruppen / faggruppen afholder sin ordinære generalforsamling i løbet af marts eller april måned. Bestyrelsen i gruppen fastlægger selv tidspunkt og sted for afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 2
Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i tilknytning til et fagligt arrangement for gruppens medlemmer.

Stk. 3
Alle tidsfrister i forbindelse med netværksgruppens / faggruppens ordinære generalforsamling følger de frister, som er fastsat i BF's vedtægter for BF's generalforsamling.

Stk. 4
BF annoncerer afholdelsen af generalforsamlingen på BF's hjemmeside, i BF-nyhedsbrevet og i Fagmagasinet Perspektiv.

Stk. 5
Netværksgruppens / faggruppens generalforsamling fastsætter selv kontingentets størrelse gennem vedtagelse af budgettet. BF opfordrer til, at kontingentet for interessemedlemskab sættes højere end almindeligt medlemskab af netværksgruppen / faggruppen, da BF yder samt tilskud for hvert aktivt medlem af forbundets midler (jvf.§7, stk. 2).

5. Bestyrelse

Stk. 1
Netværksgruppen / faggruppen fastlægger selv bestyrelsens arbejdsform og interne beføjelser. Bestyrelsen udpeger en kasserer og en BF-kontaktperson samt evt. formand.

Stk. 2
Ændringer i sammensætningen af og rollefordelingen i netværksgruppens / faggruppens bestyrelse skal meddeles BF.

Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i netværksgruppens / faggruppens bestyrelse kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer. (Denne regel gælder naturligvis ikke for Pensionistgruppens bestyrelse).

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i netværksgruppen / faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

6. Samarbejdet mellem BF og faggruppen / netværksgruppen

Stk. 1
Hovedbestyrelsen udpeger en kontaktperson til hver enkelt netværksgruppe / faggruppe blandt medlemmerne af hovedbestyrelsen. Gruppens bestyrelse og kontaktpersonen arbejder sammen omkring alle relevante problemstillinger, f.eks. gennem kontaktpersonens deltagelse i bestyrelsesmøder i gruppen og gennem løbende kontakt.

Stk. 2
BF besvarer alle henvendelser fra netværksgruppen / faggruppen og skal lade sig repræsentere, hvis dette ønskes.

Stk. 3
Bestyrelsen i netværksgruppen / faggruppen besvarer alle henvendelser fra BF og deltager i møder, som er indkaldt af BF.

Stk. 4
Hovedbestyrelsen og BF afholder mindst 2 gange årligt fællesmøder, hvor repræsentanter for alle netværksgrupper er inviteret. Gruppens BF-kontaktperson er fast deltager i fællesmøderne, men har mulighed for at sende en substitut til møderne. I de år hvor der har været valg til netværksgrupperne/faggrupperne erstattes første møde af et netværksseminar.

Stk. 5
Netværksgruppen / faggruppen sender elektronisk et eksemplar af referater fra bestyrelsesmøderne i gruppen til både BF på bf@bf.dk og til kontaktpersonen i hovedbestyrelsen.

Stk. 6
Bestyrelsen i netværksgruppen / faggruppen skal orientere BF og kontaktpersonen i hovedbestyrelsen om væsentlige udadvendte aktiviteter for bedst muligt at kunne koordinere indsatsen.

Stk. 7
Al kontakt med ekstern presse skal koordineres med BF.

Stk. 8
Når netværksgruppen / faggruppen indgår i eksterne samarbejder om f.eks. arrangementer, optræder i pressen eller lignende, skal det altid fremgå, at der er tale om Bibliotekarforbundets faggruppe / netværksgruppe.

7. Økonomi

Stk. 1
Netværksgruppen / faggruppen udarbejder et budgetforslag for den kommende regnskabsperiode. BF's tilskud til netværksgruppen / faggruppen indføres i budgetforslaget.

Stk. 2
Netværksgruppen/Faggrupper modtager fra BF et tilskud for hvert aktivt BF-medlem samt studentermedlem, som det er vedtaget på BF's generalforsamling. Tilskuddet udbetales én gang årligt pr. den 1. april.

Stk. 3
En forudsætning for udbetaling af tilskud fra BF er, at netværksgruppen / faggruppen overholder disse retningslinjer.

Stk. 4
Faggrupper kan i øvrigt ansøge om tilskud fra "Aktivitetspulje for faggrupper", i henhold til retningslinjerne for denne pulje. Ansøgning skal være bilagt oplysninger om aktuel kassebeholdning.

Stk. 5
BF tilbyder alle netværksgrupper / faggrupper at stå for opkrævning af kontingent.

Stk. 6
Årsregnskabet skal indeholde særskilte poster for tilskuddene fra BF. Det foreløbige regnskab indsendes til BF inden den 1. april hvert år. Hvis BF ikke modtager regnskabet, kan der ikke udbetales tilskud til gruppen. Umiddelbart efter netværksgruppens / faggruppens generalforsamling indsendes det godkendte regnskab til BF. Regnskabet skal være underskrevet af både gruppens kasserer og af de 2 revisorer, hvoraf mindst en skal være valgt på faggruppens generalforsamling.

Stk. 7
Netværksgruppen / faggruppen følger alle gældende regler vedrørende meddelelser til skattemyndigheder m.v. og følger i øvrigt alle tekniske anvisninger vedrørende bogholderi, regnskab, budget, som er givet af BF's bogholderi og revision.

Stk. 8
Overskud på en faggruppes regnskab kan overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Stk. 9
Hvis netværksgruppen / faggruppen opløses, overgår gruppens midler automatisk til BF.

Stk. 10
For hver netværksgruppe / faggruppe skal der forefindes et medlemskartotek.

8. Bistand fra BF

Stk. 1
BF yder bistand af rådgivende og sekretariatsmæssig art til netværksgruppen / faggruppen i det omfang, den ønsker det og BF's virksomhed tillader det.

Stk. 2
Netværksgruppen / faggrupperne kan få optaget stof og annoncer for medlemsarrangementer i Bibliotekarforbundets Nyhedsbreve samt i fagmagasinet Perspektiv efter nærmere aftale med redaktionen.

(Vedtaget af Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse 17. december 2014).