Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Vedtægter

Vedtægter for MUFA - faggruppen for musikbibliotekarer.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2007.

§1 Navn
Faggruppens navn er Forbundet Kultur og Informations Faggruppe for Musikbibliotekarer.

§ 2 Formål
Stk. 1
Faggruppen for Musikbibliotekarers formål er at medvirke til:

 • At skabe udvikling, kvalitet og debat i musikbiblioteksarbejdet
 • At styrke det faglige netværk i musikbiblioteksbiblioteksverdenen
 • At arrangere konferencer og temadage om musiske emner

Stk. 2
Faggruppen for Musikbibliotekarer har under hensyn til vedtægter for Forbundet Kultur og Information og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Forbundet Kultur og Information hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1
Som aktive medlemmer af Faggruppen for Musikbibliotekarer kan optages alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Stk. 2
Studentermedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan gratis blive aktive medlemmer af Faggruppen for Musikbibliotekarer.

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan optages som aktive medlemmer af Faggruppen for Musikbibliotekarer.

Stk. 4
Som interessemedlemmer af Faggruppen for Musikbibliotekarer kan optages

 1. passive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.
 2. personer, der ikke er medlemsberetigede i Forbundet Kultur og Information, men er aktivt medlem af anden faglig organisation.

Stk. 5
Interessemedlemmer af Faggruppen for Musikbibliotekarer har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til faggruppens bestyrelse. Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal inden den 1. juni.

Stk. 2
Generalforsamlingen indkaldes via annonce i fagmagasinet Perspektiv med mindst 4 måneders varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før.

Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med bestyrelsens beretning, driftsregnskab for de 2 forudgående år og budgetforslag for de 2 kommende år.

Forslag til ændringer i faggruppens vedtægter skal være faggruppens bestyrelse i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen, og offentliggøres overfor faggruppens medlemmer senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
 5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Valg af stemmeudvalg.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Forslag til ændringer i faggruppens vedtægter skal altid sendes til urafstemning.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
Faggruppe for Musikbibliotekarer ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er indraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst 7 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i netværksgruppen / faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafsteming blandt medlemmerne.

Stk. 6
Bestyrelsen arbejder kollektivt, men konstituerer sig med kasserer, sekretær og kontaktperson til Forbundet Kultur og Information. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

§ 6 Økonomi
Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Stk. 3
Faggruppens midler anbringes på bankkonto eller girokonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for Faggruppen for Musikbibliotekarer.

§ 7 Faggruppens opløsning
Stk. 1
Faggruppen for Musikbibliotekarer kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen - i enighed med gruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Faggruppen for Musikbibliotekarer med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2
Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til Forbundet Kultur og Information.

Konsekvensrettet efter forbundets navneskifte feb2020