Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Vedtægter

Vedtægter for Forbundet Kultur og Informations kunstfaggruppe

§1 Navn
Faggruppens navn er Kunstfaggruppen.

§ 2 Formål
Kunstfaggruppens formål er at:
- at afvikle arrangementer for alle, der arbejder med eller har interesse for kunst- og kulturområdet
- at danne et diskussionsforum for alle, der arbejder med eller har interesse for kunst- og kulturområdet
- at indgå i dialog med andre relevante aktører for at styrke fagligheden for faggruppens medlemmer samt KI
Stk. 2 Kunstfaggruppen har under hensyn til vedtægter for Forbundet Kultur og Information og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Som aktive medlemmer af Kunstfaggruppen kan optages alle aktive medlemmer af KI.
Stk. 2 Studentermedlemmer af KI kan gratis blive aktive medlemmer af Kunstfaggruppen.
Stk. 3 Pensionistmedlemmer af KI kan optages som aktive medlemmer af Kunstfaggruppen.
Stk. 4 Som interessemedlemmer af Kunstfaggruppen kan optages:
a. passive medlemmer af KI
b. personer, der ikke er medlemsberettigede i KI, men er medlem af anden faglig organisation og som tilhører denne gruppe: Personer som arbejder med undervisning i eller formidling af kunst.
Stk. 5 Interessemedlemmer af Kunstfaggruppen har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.
Stk. 6 Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker til Forbundet Kultur og Information. Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april måned.
Stk. 2 Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i KI’s vedtægter for KI’s generalforsamling.
Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Valg af stemmeudvalg.
Stk. 4 Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal
kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 6 Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse
Stk. 1 Kunstfaggruppen ledes af en bestyrelse bestående af 3 eller 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er inddraget.
Stk. 2 Der skal opstilles mindst 5 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. Der vælges op til 2 suppleanter. I tilfælde af fratrædelse uden for tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.
Stk. 3 Maksimalt 4 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer i faggruppen.
Stk. 4 Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.
Stk. 5 Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 6 Ud af bestyrelsens midte udpeges en KI-kontaktperson, der fungerer som koordinator og en kasserer. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst én person, der har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.
Stk. 7 Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

§ 6 Økonomi
Stk. 1 Faggruppens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2 Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.
Stk. 3 Faggruppens midler anbringes på bankkonto.
Stk. 4 Der skal forefindes et medlemskartotek for Kunstfaggruppen.

§ 7 Faggruppens opløsning
Stk. 1 Kunstfaggruppen kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen - i enighed med gruppens bestyrelse. Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Kunstfaggruppen med 2/3 flertal på generalforsamlingen.
Stk. 2 Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til KI’s generalforsamling.
Stk. 3 Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til KI.
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling 15. marts 2007.
§ 5, stk.3 er ændret på generalforsamlingen 25. marts 2009. §2, stk.1 §4, stk. 1, §5, stk. 2 og §6, stk. 3 er ændret på generalforsamlingen 14. april 2015
§5 stk. 3 er ændret på generalforsamlingen 13. april 2019
§5 stk. 1 & 2 er ændret på den ekstraordinære generalforsamling 30. oktober 2019