Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold

Vedtægter

Vedtægter for Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund

Gældende fra den 5. 4. 2019 

§1 Navn

Faggruppen hører under Forbundet Kultur og Information og hedder Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund.

§ 2 Formål

Stk. 1
Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfunds formål er:

 • At arbejde for at fremme biblioteks- og informationsvirksomheden inden for de sundheds- og samfundsfaglige områder.
 • At skabe netværk og diskussionsfora inden for disse områder.
 • At arbejde for bedre uddannelsesmuligheder på feltet.
 • At samarbejde og føre dialog med fagfæller over landegrænserne Stk. 2
  Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund har under hensyn til vedtægter for Forbundet Kultur og Information og Retningslinjer for faggrupper til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1
Som aktive medlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund kan optages alle aktive medlemmer af Forbundet Kultur og Information.

Stk. 2
Studentermedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan gratis blive aktive medlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund.

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af Forbundet Kultur og Information kan optages som aktive medlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund.

Stk. 4
Som interessemedlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund kan optages

 1. passive medlemmer af Forbundet Kultur og Information
 2. personer, der ikke er medlemsberettigede i Forbundet Kultur og Information, men er medlem af anden faglig organisation.

Stk. 5
Interessemedlemmer af Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk. 6
Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til Forbundet Kultur og Information eller til faggruppens bestyrelse. Indmeldelse i faggruppen sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april.

Stk. 2
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i Forbundet Kultur og Informations vedtægter for Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår.
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
 5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Valg af stemmeudvalg.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse

Stk. 1
Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst 3 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3
Maksimalt 1 plads i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i netværksgruppen / faggruppen kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 6
Ud af bestyrelsens midte udpeges en kasserer, en kontaktperson til Forbundet Kultur og Information samt evt. en formand. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret på faggruppens vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

§ 6 Økonomi

Stk. 1
Faggruppens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til faggruppen fastsættes på faggruppens generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Skt. 3
Faggruppens midler anbringes på en bankkonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund.

§ 7 Faggruppens opløsning

Stk. 1
Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen - i enighed med gruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2
Ved uenighed mellem en faggruppe og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår faggruppens midler automatisk til Forbundet Kultur og Information.

(vedtægterne er konsekvensrettet efter forbundets navneskifte til Forbundet Kultur og Information feb.2020)