Gå til sidens indhold

Vedtægter

Vedtægterne er senest revideret på Statsgruppens generalforsamling den 30. marts 2019 og er gældende fra samme dag.


§ 1 Navn
Gruppens navn er Statsgruppen


§ 2 Formål
Gruppens formål er at fremme debatten om medlemmernes tjenstlige, økonomiske, faglige og andre specielle interesser, såvel internt blandt medlemmerne, som overfor Forbundet Kultur og Information(KI).

Stk. 2
Statsgruppens bestyrelse kan være sagsforberedende overfor hovedbestyrelsen i sager, der vedrører statsområdet.


§ 3 Medlemskab
Gruppens medlemer er KI-medlemmer, der har ansættelse i institutioner, der er statsfinansierede.

Stk.2
Statsgruppen kan optage personer, som ikke er ansat indenfor det i stk. 1 nævnte ansættelsesområde, efter retningslinjer vedtaget af Forbundet Kultur og Information.


§ 4 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i ulige kalenderår i marts måned.

Stk. 2.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen. Dagsordenen for generalforsamlingen tillige med kopi af rettidigt anmeldte forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer, som kun kan behandles på den ordinære generalforsamling, skal dog senest 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse udsendes til medlemmerne eller offentliggøres i Forbundet Kultur og Informations medlemsblad.

Stk. 3.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning om bestyrelsens arbejde.
  • Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  • Opstilling af kandidater til bestyrelsesposter.
  • Valg af stemmeudvalg.
  • Eventuelt.

Stk. 4.
Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag til ændring i gruppens vedtægter skal dog være bestyrelsen i hænde senest 2. januar forud for den ordinære generalforsamling.

Stk. 5.
Ethvert rettidigt anmeldt forslag kan komme til afstemning på generalforsamlingen. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 6.
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til urafstemning, såfremt et flertal af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Ændringsforslag kan fremsættes på generalforsamlingen. Såfremt et flertal på generalforsamlingen støtter ændringsforslaget, skal dette udsendes til urafstemning i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelse.

Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 1/10 af medlemmerne af gruppen skriftligt fremsætter begæring herom overfor bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen.


§ 5 Medlemsmøder
Der afholdes medlemsmøder hvert år. Det tilstræbes at medlemsmøderne afholdes på begge sider af Storebælt.


§ 6 Bestyrelsen
Gruppen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2-årige  perioder ved urafsteming.

Herudover kan der vælges op til 2 studentermedlemmer til bestyrelsen. Studentermedlemmerne deltager i bestyrelsesarbejdet med samme rettigheder som studentermedlemmer i Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand

Stk. 2.
Den hidtidige bestyrelse fratræder, når den nyvalgte bestyrelse træder i funktion.
Den nyvalgte bestyrelse træder i funktion ved det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes senest 15. maj. Mødet indkaldes af den indtil da fungerende formand.


§ 7 Valg
Der skal så vidt muligt opstilles mindst én kandidat mere, end der er bestyrelsesmedlemmer på valg. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden uden for tur fra bestyrelsen, indtræder suppleant indtil førstkommende valg til bestyrelsen.

Er der kun opstillet det antal kandidater, der skal vælges til bestyrelsen, er disse valgt uden valghandling.

Statsgruppens vedtægter er konsekvensrettet efter medlemmerne ved urafstemning den 5. februar har vedtaget forbundsnavnet Forbundet Kultur og Information.