Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Attraktiv fagforening

På generalforsamlingen i 2016 blev følgende formål og mål vedtaget for fokusområdet Attraktiv fagforening:

BF ønsker at styrke organisationen ved målrettet fokus på hvervning

 • Vi vil arbejde med specifikke målgrupper
 • Vi vil skabe en kultur, hvor flere medlemmer bliver ambassadører
 • Vi vil integrere rekruttering i flere af vores aktiviteter

Der er nedsat et politisk udvalg i forbindelse med fokusområdet bestående af:

Politisk ansvarlig: Sofie Fredborg

Udvalgsdeltagere: Næstformand Jette Fugl og Minna Ebbesen

For sekretariatet:
Torben Jensen

Koordinator: Nanna Berg

Planlagte projekter:

 • Analyse af potentialer
  Projektet har som hovedformål at udarbejde en analyse (rapport), der kan danne baggrund for hvervekampagnerne i fokusområdet (studerende, private og andre fagligheder på bibliotekerne).

 • Hvervekampagne ifht. studerende
  Projektet har som formål at rekruttere flere studentermedlemmer ved at fokusere på tre nye tiltag:

  1. Tilskud til studerendes egne projekter gennem DSR
  2. Ambassadører på studiestederne
  3. Faglig weekend for de studerende
 • Udover de tre nye tiltag vil kampagnen også fokusere på at forbedre allerede eksisterende tiltag så som studiestart, fredagsbar mv.

 • Hvervekampagne ift. privatansatte
  Organisationsprocenten blandt privatansatte er generelt væsentligt lavere end på det offentlige område, og det er også tilfældet på BF’s område. Der er en række årsager hertil, som det vil være gavnligt at analysere nærmere. På baggrund heraf skal der udarbejdes konkrete tiltag/initiativer der kan gøre det attraktivt at blive medlem af BF som privatansat informationsspecialist.

 • Hvervekampagne ift. nye fagligheder på folkebibliotekerne
  De seneste år er der kommet mange nye fagligheder ud på folkebibliotekerne. Særligt cand. mag.’er er blevet ansat i stigende grad gennem de sidste 10 år – og det er en tendens, vi spår, vil vokse fremover. Vi synes, at alle der arbejder på et bibliotek, hører til i BF: Vi har en stor viden om folkebibliotekerne og vi ved meget om de ansattes vilkår og arbejdsmiljø. Projektets formål er at hverve de nye fagligheder på bibliotekerne.

 • Analyse af udmeldte medlemmer
  Projektet ligger under strategi for attraktiv fagforening, fordi det er vigtig at undersøge, hvorfor nogle medlemmer har meldt BF fra. Tesen er at kende problemet før vi kan løse det.Projektet definerer sig som en analyse af årsager til udmeldelse af medlemmer i forskellige målgrupper – med særlig vægt på forretningskritiske målgrupper som de studerende og privatansatte.Målet med projektet er at danne viden, og på den baggrund formulere anbefalinger, der set med de udmeldte medlemmers øjne, vil bidrage til at gøre BF (mere) attraktiv for dem. Det være sig design af nye tilbud, tilpasning af organisation el. kontingent etc. Det vil så være op til politisk beslutning hvilke anbefalinger kan/skal realiseres. Analysen vil bestå af kvantitativ analyse af de data BF har til rådighed over udmeldte medlemmer i årene 2014-2016 – der kan også være behov for at undersøge, om BF har den datafangst, der er nødvendig for at følge udviklingen fremadrettet. Hovedaktiviteten vil være en kvalitativ analyse baseret på ca. 30 interviews primært fra medlemmer, der har forladt BF i 2016. Interviews vil køre efter en guide. Fokus vil være på forretningskritiske medlemsgrupper, men målet er at komme alle segmenter igennem. Leverancen fra projektet vil være en rapport med observationer og anbefalinger.Kvaliteten af projektet vil i høj grad afhænge af om de udmeldte medlemmer i tilstrækkelig grad ønsker at udtale sig/ og/eller kan definere ret præcist hvad udmeldelsesårsagen var. Nogen gange kan det være en kombination af mange årsager – og hvad vejer så tungest. Vi har ansat en student med sociolog baggrund – det ser vi som en styrke i forhold til at imødegå nogle af de trusler, der kan være ift. kvaliteten.

 • Kontingentanalyse 
  Det antages, at kontingentniveauet har betydning for muligheden for at hverve og fastholde medlemmer. Projektet skal belyse kontingentniveauets betydning og anvise nogle muligheder for at ændre kontingentet, og hvilke konsekvenser (økonomiske og medlemsmæssige), disse ændringer kan have.

 •