Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Baggrund for overvejelserne om et navneskifte

I dette faktaark gennemgås overvejelserne om et navneskifte og processen.

BF's generalforsamling blev i 2018 suspenderet for, at deltagerne kunne debattere forbundets fremtid i en workshop. Et ændret arbejds- og uddannelsesmarked betyder, at forbundet skal udvikle sig for fortsat at være relevant for medlemmer, der beskæftiger sig med information, data, kultur eller viden. Arkivfoto: Simon Klein-Knudsen

Faktaark:

 

Arbejdsmarkedsanalyse

BF har fået udarbejdet en arbejdsmarkedsanalyse, der belyser den forventede udvikling i de opgaver, som bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere i dag varetager. Analysen viser følgende:

 

Arbejdsopgaverne og kompetenceefterspørgslen blandt medlemmerne ændrer sig

 • Der efterspørges i fremtiden kandidater, der ikke bare har en stærk kernefaglighed, men som også har en stor bredde i deres kompetencer, og som har stærke personlige og relationelle kompetencer.
 • Digitaliseringen afføder nye typer af opgaver, hvor cand.scient.bibl. og informationsspecialister er relevante på længere sigt. Det er områder som machine learning, kunstig intelligens og robotics, der er under udvikling.
 • I den private sektor har virksomhederne ikke længere biblioteker, som det tidligere var tilfældet i især pharma-, jura- og medieindustrien. I dag er opgaverne snarere af analyse-, informations- og serviceunderstøttende karakter med fokus på big data eller ude i selve forretningen. Det samme gør sig gældende på forskningsbibliotekerne. Der efterspørges derfor i højere grad kompetencer over mod it-fagligheden med et stærkt fokus på brugerne/aftagerne.

 

Arbejdsopgaverne på feltet flytter sig nye steder hen

 • Der forventes flere opgaver i det offentlige, men med samme antal bibliotekarer eller færre. Det skyldes dels en større diversitet i bemandingen og dels besparelser og effektiviseringer.
 • Øget digitalisering i det offentlige kræver datahåndtering i forskellige former, hvor cand.scient.bibl. potentielt kan byde ind. Disse opgaver kan enten løses direkte i det offentlige eller gennem konsulenthuse i det private.
 • Især på det private arbejdsmarked forventes en stor vækst i mængden af arbejdsopgaver fremadrettet. Særligt er der potentiale for, at cand.scient.bibl. med specialisering som informationsspecialister kan blive efterspurgt i denne sektor.

 

Fremtiden for BF’s medlemssituation

 • Folkebibliotekerne vil fremover udgøre et stagnerende jobmarked, og samtidig får de fremadrettet større diversitet i bemandingen. Dette vil formentlig betyde en tilbagegang i antallet af klassiske bibliotekarer, der hidtil har udgjort en stor del af medlemsbasen for BF. I dag 40 %.
 • Aldersgennemsnittet blandt BF’s medlemmer er forholdsvist højt. Således er 36 % af medlemmerne i dag 59 år eller derover. Det betyder, at flere medlemmer i nærmere fremtid går på pension og dermed ikke længere vil være aktive medlemmer.
 • I 2017 havde BF 3346 aktive medlemmer, mens der i 2027 forventes 2242 aktive medlemmer. Det svarer til et forventet fald i antallet af aktive medlemmer på 33%.
 • Nøgletal for medlemsudviklingen viser herudover, at der i løbet af den seneste årrække hvert år har været et markant større antal udmeldelser fra end indmeldelser i BF.
 • Der uddannes færre fra de uddannelser, som BF traditionelt har organiseret medlemmer fra.
 • Således viser analysen entydigt, at hvis BF ikke gør noget aktivt for at rekruttere medlemmer, der ikke har en traditionel bibliotekaruddannelse eller -stilling, så vil medlemstallet fortsætte med at falde.

 

Erfaringer fra hvervning og kontakt med studerende og privatansatte

Baseret på forbundets kontakt med henholdsvis studerende og privatansatte står det samtidig klart, at forbundets nuværende navn er en hindring for at være en relevant fagforening for mange i disse grupper, da de ikke føler sig rummet af betegnelsen ’bibliotekar’. Dette kan bl.a. forklares med, at uddannelsen i den seneste årrække har gennemgået en omfattende forandring og i dag hverken har navn af eller særligt fokus på at uddanne bibliotekarer i traditionel forstand. Dels kan det forklares med, at arbejdsfeltet, som uddannelserne retter sig mod, bliver bredere, at faggrænserne på feltet bliver mere flydende, og at arbejdsopgaverne ændres.

 

Vedtægtsændring på generalforsamling november 2018

I lyset af de ovennævnte udfordringer for BF blev der på forbundets generalforsamling i november 2018 taget hul på nogle af de drøftelser, der skal sikre, at BF også i fremtiden har de nødvendige muskler at spille med for fortsat at kunne være et attraktivt fagforbund. Bl.a. blev det med en vedtægtsændring præciseret, at forbundet fremover skal kunne optage medlemmer, der beskæftiger sig med data, information, viden og kultur uanset uddannelse eller stillingsbetegnelse. Vedtægtsændringen betyder, at BF som forbund skal forsøge at favne en bredere medlemsskare, end det hidtil har været tilfældet, ligesom BF fortsat skal forsøge at få stærkere relevans for medarbejdere i den private sektor

 

Det har BF’s hovedbestyrelse besluttet

 • Der skal igangsætte en proces for en ændring af forbundsnavnet med henblik på afstemning om et evt. nyt forbundsnavn på en ekstraordinær generelforsamling primo 2020.
 • Processen skal i høj grad inddrage forbundets medlemmer, og det skal sikres, at de forskellige perspektiver på en evt. navneændring kommer frem i lyset.
 • Der skal nedsættes en navnetænketank, der har til formål løbende at kvalificere processen for en ændring af forbundsnavnet og bidrage til kommunikationen til hovedbestyrelsen og BF’s medlemmer omkring en evt. navneændring. Tænketankens medlemmer skal med deres forskellige faglige og ansættelsesmæssige udgangspunkter bl.a. bidrage med at nuancere overvejelser om faglig identitet og arbejdsfelter i relation til forbundsnavnet.
 • Medlemmerne skal på et relevant tidspunkt kunne indsende forslag til et nyt forbundsnavn.
 • BF skal inddrage specialistbistand i forhold til kommunikative overvejelser om et evt. nyt navn.

 

Sådan bliver processen

 • Navnetænketanken nedsættes i april 2019.
 • BF kommunikerer om processen på sociale medier, i fagblad og på webside.
 • Forbundets medlemmer inviteres fra sommeren 2019 til at komme med indspark til, hvad et nyt navn skal afspejle og også til at komme med egentlige navneforslag.
 • Efter sommeren 2019 systematiseres og kvalificeres de indkomne forslag, og der inddrages specialistbistand i forhold til kommunikative overvejelser i forbindelse med et evt. nyt navn.
 • I efteråret/vinteren 2019 træffer hovedbestyrelsen beslutning om indstilling af et evt. forbundsnavn.
 • BF kommunikerer om den foreslåede ændring af forbundsnavnet.
 • Der afholdes primo 2020 en ekstraordinær generalforsamling, hvor der stemmes om et evt. nyt forbundsnavn.