Gå til sidens indhold

Q&A

I denne Q&A kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med, at KI har truffet en principbeslutning om at arbejde hen mod en fusion med DM.

Det er vigtigt at understrege, at den endelige beslutning om en fusion skal træffes af medlemmerne ved en generalforsamling og en urafstemning.

Da fusionen derfor ikke er endeligt bestemt, vil der være spørgsmål, vi ikke kan besvare fuldstændigt endnu. Er der noget, du savner svar på, kan du skrive til os på kontakt@kulturoginformation.dk eller ringe på telefon 38882233, så vil vi besvare dit spørgsmål så godt som muligt. Og i takt med, at vi kan besvare flere spørgsmål, vil denne Q&A løbende blive opdateret.

 • Hvad betyder en principbeslutning om en fusion?

  - KI og DM har sammen bestemt sig for at arbejde hen mod en fusion. Det betyder, at KI og DM forhandler om en fusionsaftale. Beslutningen om en fusion træffes af KI’s medlemmer på en generalforsamling og ved en urafstemning. KI og DM har i forvejen et tæt administrativt samarbejde og medlemsgrupper, der deler arbejdspladser og arbejdsopgaver. Derfor ser begge forbunds hovedbestyrelser gode perspektiver i at fusionere.

 • Ekstraordinær generalforsamling og urafstemning

  - § 22 i forbundets vedtægter handler om forbundets opløsning, sammenlægning eller optagelse i en anden organisation. Dette kræver først en vedtagelse ved 2/3 flertal på en generalforsamling og vedtagelse med almindelig stemmeflerhed på en umiddelbart derefter afholdt urafstemning. Generalforsamlingen beslutter desuden, hvorledes der skal forholdes med forbundets aktiver, herunder skal først og fremmest iagttages, at evt. forpligtelser over for ansatte sikres på betryggende måde. Det er hovedbestyrelsen, der indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, når den endelige fusionsaftale er forhandlet på plads. Derfor er der endnu ikke indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling

 • Hvad betyder en kommende fusion for KI’s tillidsvalgte?

  - Helt frem til, fusionen træder i kraft, er KI fortsat repræsenteret på arbejdspladserne via sine tillidsrepræsentanter. De varetager deres funktion som hidtil. Hvordan den lokale interessevaretagelse skal håndteres efter en fusion, vil forbundet orientere mere præcist om, jo tættere vi kommer på en fusionsdato.

 • Hvad betyder en kommende fusion for KI’s klubber?

  - KI-klubberne på arbejdspladserne har fuld sædvanlig funktion frem til fusionstidspunktet. Spørgsmål vedrørende klubbernes afvikling og overgang til nye fælles klubstrukturer med kollegerne fra DM vil blive nærmere beskrevet i god tid inden fusionstidspunktet, og alle klubber og TR vil blive orienteret direkte herom.

 • Hvad betyder en kommende fusion for KI’s medlemstilbud og rådgivning?

  - Alle KI’s medlemstilbud, såsom arrangementer, kommunikation og medlemsblad, vil blive opretholdt frem til fusionen. KI arbejder i perioden frem til fusionen også på at fastlægge, hvilke faglige tilbud der skal videreføres i samarbejde med DM efter en fusion. Dette vil forbundet orientere mere om, jo tættere vi kommer på en fusionsdato.

  - Efter fusionen vil du som medlem fortsat få rådgivning inden for dine løn- og ansættelsesvilkår. Konsulenterne vil fortsat være eksperter i overenskomster, barselsregler med videre, og du vil kunne få et godt og nært samarbejde med de konsulenter, der varetager dit område.

 • Hvad betyder en kommende fusion for den sag, KI hjælper mig med?

  - KI vil fortsat yde rådgivning og hjælpe medlemmerne. KI’s medarbejdere virksomhedsoverdrages også til DM i forbindelse med fusionen. Skulle din sag ikke være afsluttet efter fusionen, vil KI og DM sikre, at der ikke går viden tabt, så du fortsat får den hjælp, du har brug for.  

 • Hvem er DM?

  DM er en fagforening for over 60.000 akademikere. DM hed tidligere Dansk Magisterforening, men har skiftet navn til DM, for at flere medlemmer kan identificere sig med fagforeningens navn.

  - DM har forhandlingsretten for medlemmer med uddannelsesbaggrund inden for naturvidenskab, it, og humaniora. De fleste af DM's medlemmer har – eller er i gang med – en uddannelse inden for de områder, men DM organiserer også medlemmer inden for det samfundsvidenskabelige og sundhedsfaglige felt.

 • Hvad betyder en kommende fusion for mit kontingent?

  - Frem til fusionen betaler du kontingent til KI, hvor du har dit fulde medlemskab. Når fusionen er trådt i kraft, skal alle medlemmer af DM betale samme kontingent. Det betyder, at KI’s tidligere medlemmer – der nu bliver til DM’ere - får samme kontingent som DM’s medlemmer. Men først efter, at fusionen er trådt i kraft.  Se DM’s kontingentsatser her 

 • Hvad betyder det at gå fra en lille fagspecifik fagforening til en større?

  - KI’erne har traditionelt en faglighed, der går på to ben. Information og kultur. Dette er der taget højde for i forhandlingerne med DM, hvor KI og DM er enige om at udvikle en søjle med fokus på data og digitalisering samt at styrke DM’s nuværende sektor DM Kultur og Medier.

  DM har en bredere medlemsgruppe end KI. Det betyder, at medlemmerne inddeles i sektorer. (Læs mere om DM's sektorer her). Mange af KI’s medlemmer vil blive placeret i DM Kultur og Medier, fordi de arbejder på biblioteker eller med kultur. KI’s privatansatte vil blive indplaceret i DM Privat, og andre af KI’s medlemmer, der er ansat i det offentlige – men som ikke arbejder på et bibliotek – vil blive placeret i DM Offentlig. KI's studentermedlemmer vil blive placeret i DM Studerende.
  Sektorerne har som opgave at varetage opgaver inden for løn- og ansættelsesvilkår.

  Søjlen omkring data og digitalisering vil udelukkende beskæftige sig med fagfaglige spørgsmål.

  Som medlem er man altid tilknyttet en sektor, og man kan så desuden blive tilknyttet en faglig søjle, hvis man er beskæftiget inden for søjlens område.

  Som medlem vil du blive orienteret meget mere om dette, når en fusionsdato er tættere på.

 • Hvad betyder en kommende fusion for min pensionsordning i PFA?

  - DM er sammen med Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening medejer af pensionskassen AkademikerPension, hvor DM’s medlemmer har deres pensionsaftale. KI har en pensionsaftale med PFA – og det er aftalt, at den fortsat løber. Derfor vil du ikke opleve en ændring på pensionsområdet efter fusionen.

 • Hvad betyder en kommende fusion for min A-kasse?

  - Der er frit A-kasse valg i Danmark. Du kan derfor selv afgøre, hvilken A-kasse du vil være medlem af. I dag samarbejder KI tæt med Akademikernes A-kasse, og her har mange KI-medlemmer deres A-kasse-medlemskab. Dit A-kasse-medlemskab vil fortsætte uændret efter en fusion.
  DM samarbejder med Magistrenes A-kasse, og efter en fusion vil det derfor være den A-kasse, der samarbejdes med i forbindelse med hvervning af nye medlemmer til studiestart og lignende.

 • Hvad betyder en kommende fusion for samarbejdet med Tryg?

  - Mange medlemmer har i dag gjort brug af de medlemsfordele, KI har aftalt med Tryg. Efter en fusionsdato ophører denne aftale, men medlemmerne vil i stedet kunne benytte sig af de medlemsfordele, DM tilbyder. Herunder forsikring hos Lærerstandens Brandforsikring. Du vil blive orienteret nærmere om dette, når det er relevant.