Gå til sidens indhold

Q&A

I denne Q&A kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med, at KI har truffet beslutning om en fusion med DM.

Er der noget, du savner svar på, kan du skrive til os på kontakt@kulturoginformation.dk eller ringe på telefon 38882233, så vil vi besvare dit spørgsmål så godt som muligt. Og i takt med, at vi kan besvare flere spørgsmål, vil denne Q&A løbende blive opdateret.

 • Hvad betyder en kommende fusion for KI’s tillidsvalgte og KI's klubber?

  - Indtil fusionen træder i kraft den 1. november 2023, er KI fortsat repræsenteret på arbejdspladserne via sine tillidsrepræsentanter. De varetager deres funktion som hidtil.  

  Når fusionen er gennemført, vil tr-uddannelser, -kommunikation og tr-repræsentation ske inden for DM’s eksisterende rammer.  

  Ved fusionen sammenlægges KI’s klubber med DM-klubber og fortsætter som en samlet DM-klub. Ved sammenlægningen af eksisterende DM- og KI-klubber opfordres klubberne til at drøfte den fremtidige fælles repræsentation på arbejdspladsen med henblik på at sikre et godt fælles udgangspunkt for klubben og en hensigtsmæssig organisering af repræsentationen.  

 • Hvad betyder en kommende fusion for KI’s medlemstilbud og rådgivning?

  - Alle KI’s medlemstilbud, såsom arrangementer, kommunikation og medlemsblad, vil blive opretholdt frem til fusionen. KI arbejder i perioden frem til fusionen også på at fastlægge, hvilke faglige tilbud der skal videreføres i samarbejde med DM efter en fusion. Dette vil forbundet orientere mere om, jo tættere vi kommer på en fusionsdato.

  - Efter fusionen vil du som medlem fortsat få rådgivning inden for dine løn- og ansættelsesvilkår. Konsulenterne vil fortsat være eksperter i overenskomster, barselsregler med videre, og du vil kunne få et godt og nært samarbejde med de konsulenter, der varetager dit område.

 • Hvad betyder en kommende fusion for den sag, KI hjælper mig med?

  - KI vil fortsat yde rådgivning og hjælpe medlemmerne. KI’s medarbejdere virksomhedsoverdrages også til DM i forbindelse med fusionen. Skulle din sag ikke være afsluttet efter fusionen, vil KI og DM sikre, at der ikke går viden tabt, så du fortsat får den hjælp, du har brug for.  

 • Hvem er DM?

  DM er en fagforening for over 60.000 akademikere. DM hed tidligere Dansk Magisterforening, men har skiftet navn til DM, for at flere medlemmer kan identificere sig med fagforeningens navn.

  - DM har forhandlingsretten for medlemmer med uddannelsesbaggrund inden for naturvidenskab, it, og humaniora. De fleste af DM's medlemmer har – eller er i gang med – en uddannelse inden for de områder, men DM organiserer også medlemmer inden for det samfundsvidenskabelige og sundhedsfaglige felt.

 • Hvad betyder en kommende fusion for mit kontingent?

  - Frem til fusionen betaler du kontingent til KI, hvor du har dit fulde medlemskab. Når fusionen er trådt i kraft, skal alle betalingsoplysninger med videre fra KI’s medlemmer overføres til DM, så DM fra den først følgende kontingentopkrævning kan opkræve kontingent på DM-niveau, så alle medlemmer af DM betaler samme kontingent. Det betyder, at KI’s tidligere medlemmer – der nu bliver til DM’ere - får samme kontingent som DM’s medlemmer fra den først følgende kontingentopkrævning efter fusionsdatoen. Se DM’s kontingentsatser her  

 • I DM bliver du automatisk medlem af en sektor, og du kan også blive medlem af en faglig søjle. Hvad betyder det? 

  - KI’erne har traditionelt en faglighed, der går på to ben. Information og kultur. Dette er der taget højde for i forhandlingerne med DM, hvor KI og DM er enige om at udvikle en faglig søjle med fokus på data og digitalisering samt at styrke DM’s nuværende sektor DM Kultur og Medier.  

  Alle KI’s medlemmer vil efter fusionen bliver tilknyttet en sektor. Dette sker ud fra medlemmernes stamdata - altså oplysninger om ansættelsessted, beskæftigelsestype, status som leder, selvstændig, studerende og så videre. Alle sektorer har egne bestyrelser og arbejder aktivt for at sikre sektormedlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår. DM har 9 sektorer, samt en sektion for pensionister: https://dm.dk/sektorer-i-dm 

  DM’s sektorer: 

  • DM Kultur og Medier 
  • DM Selvstændig 
  • DM Offentlig 
  • DM Leder 
  • DM Privat 
  • DM Civilsamfund 
  • DM DM Universitet 
  • DM Studerende 
  • DM Professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelser 

  Arbejder du på et bibliotek eller inden for kulturområdet, tilknyttes du DM Kultur og Medier, der både organiserer ansatte i det private og det offentlige. Nogle medlemmer fra FFU-bibliotekerne vil måske tænke, at de hører til DM Universitet eller DM Professionshøjskoler. Disse to sektorer er målrettet undervisere og videnskabeligt personale, og derfor placeres tidligere KI’ere ikke i disse sektorer. KI ser det som en fordel at samle alle biblioteksansatte i samme sektor, da dette vil styrke den faglige interessevaretagelse og muligheden for at give målrettede tilbud til biblioteksansatte. 

  Er du ansat i den offentlige administration, tilknyttes du DM Offentlig, og er du privatansat, tilknyttes du DM Privat, medmindre du arbejder inden for kulturområdet. Du kan desuden blive interessemedlem af en eller flere andre sektorer. Når fusionen nærmere sig, vil du høre mere om DM’s sektorer, og du er altid velkommen til at henvende dig for at høre nærmere om sektorplacering. 

  DM’s søjler: 

  DM og KI har sammen besluttet, at man i den nye fælles organisation vil styrke de fagfaglige tilbud inden for data og digitaliseringsområdet ved at etablere en faglig søjle, der er målrettet medlemmer inden for disse områder. Dette tilgodeser både de mange KI’ere, der arbejder med data, digitalisering og information, og mange af DM’s medlemmer, der arbejder med beslægtede områder. (Hvis du vil se et eksempel på DM’s søjleopbygning, kan du se, hvordan DM Bio fungerer). https://dm.dk/bio 

  Søjlen beskæftiger sig udelukkende med fagfaglige spørgsmål og vil stå for medlemstilbud såsom fagkommunikation og arrangementer inden for søjlens faglige områder. Søjlens politiske ledelse udgøres af et udvalg, hvor formanden i den første periode er KI’s nuværende formand.  

  Som medlem vil du blive orienteret meget mere om dette, når en fusionsdato er tættere på. 

 • Hvad betyder en kommende fusion for min pensionsordning i PFA?

  - I fusionsaftalen har KI og DM aftalt, at de uddannelser, som KI i 2023 har forhandlingsretten for, fortsat henvises til pensionsselskabet PFA. Det betyder, at den pensionsaftale, som KI senest har fornyet med PFA, fortsætter efter fusionen, og at medlemmer, der er omfattet af denne, derfor ikke oplever nogle ændringer. KI har – siden skiftet til PFA i 2012 – fornyet pensionsaftalen flere gange efter en grundig gennemgang af mulighederne for at sikre medlemmerne så god en pensionsaftale som muligt. 

  DM er sammen med Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening medejer af pensionskassen AkademikerPension, hvor DM’s medlemmer har deres pensionsaftale.

 • Hvad betyder en kommende fusion for min A-kasse?

  - Der er frit A-kasse valg i Danmark. Du kan derfor selv afgøre, hvilken A-kasse du vil være medlem af. I dag samarbejder KI tæt med Akademikernes A-kasse, og her har mange KI-medlemmer deres A-kasse-medlemskab. Dit A-kasse-medlemskab vil fortsætte uændret efter en fusion.
  DM samarbejder med Magistrenes A-kasse, og efter en fusion vil det derfor være den A-kasse, der samarbejdes med i forbindelse med hvervning af nye medlemmer til studiestart og lignende.

 • Hvad betyder en kommende fusion for samarbejdet med Tryg?

  - Mange medlemmer har i dag gjort brug af de medlemsfordele, KI har aftalt med Tryg. Efter en fusionsdato ophører denne aftale, men medlemmerne vil i stedet kunne benytte sig af de medlemsfordele, DM tilbyder. Herunder forsikring hos Lærerstandens Brandforsikring. Du vil blive orienteret nærmere om dette, når det er relevant.

 • Hvordan er KI’s repræsentation i den nye fælles organisation? 

  KI udpeger ét ordinært medlem til DM’s hovedbestyrelse fra fusionsdatoen frem til 31.12.2024, hvor en ny valgperiode starter.  

  I samme periode udpeger KI desuden 

  • En ekstra næstformand og to yderligere ordinære bestyrelsesmedlemmer til sektorbestyrelsen DM Kultur og Medier 
  • Mulig for at udpege ordinære medlemmer til relevante udvalg såsom overenskomstudvalg
  • Samt mulighed for at udpege medlemmer til øvrige faste eller ad hoc-HB-udvalg. 

  Den faglige søjle inden for dataområdet ledes af et søjleudvalg på syv personer med status af HB-udvalg. Det er aftalt, at KI’s formand udpeges som formand for søjleudvalgte fra fusionsdatoen og to år frem. Desuden udpeger KI yderligere to medlemmer af søjleudvalget for samme periode. DM udpeger tre ordinære medlemmer til udvalget samt en studerende. 

 • Hvad betyder en kommende fusion for KI’s fag- og ansættelsesgrupper? 

  KI’s faggrupper skal formelt nedlægges ved en fusion, da KI ophører med at eksistere. Men faggrupperne kan fortsætte i DM som faglige netværk, og du kan som medlem stadig være medlem af netværket. Du skal dog ikke betale kontingent til netværket. 

  KI har løbende haft en god og tæt dialog med faggrupperne, hvor mange ser en fordel i DM’s meget fleksible model for netværk. Der er desuden fra alles side en stor velvilje for at finde modeller, hvis en enkelt faggruppe har brug for et andet setup for at sikre, at netværket/faggruppen kan yde sine værdifulde fagfaglige tilbud.  

  KI’s ansættelsesgrupper vil efter fusionen erstattes med DM’s sektorer.   

 • Hvordan bliver min indflydelse som medlem af DM?

  Som medlem af DM er du med til at vælge DM's formand og hovedbestyrelse ved direkte valg. Du har stemmeret, når din sektor skal vælge sektorbestyrelse, og er du medlem af en faglig søjle, kan du også deltage i søjlens årsmøde og være med til at sammensætte søjleudvalget.

  Der er dermed gode muligheder for at få indflydelse i DM - både i forhold til de spørgsmål, der er tæt på din hverdag i sektor og søjle, og i forhold til det samlede DM.

  Som medlem af DM får du desuden en stærk stemme i den offentlige debat til at tale for dig, idet DM udtaler sig på baggrund af et væsentligt højere medlemstal end KI. 

  Kongressen

  I DM er kongressen foreningens øverste politiske myndighed. Kongressen samles til ordinært møde
  hvert 3. år og er sammensat af delegerede fra sektorerne, pensionistsektionen og medlemsnetværk. Medlemmer af hovedbestyrelsen er fødte medlemmer af kongressen.

  Nedenfor har vi samlet en række vigtige oplysninger fra DM's vedtægter, som du også kan læse her. 

  Hovedbestyrelse og formand
  DM's hovedbestyrelse består af formanden, 2 studerende samt 12 øvrige medlemmer. De 12 medlemmer vælges efter forholdstalsvalgmetoden ved direkte valg af og blandt foreningens medlemmer, som hver har én stemme, undtagen de studerende og passive medlemmer. Pensionistmed-lemmer har stemmeret, men er ikke opstillingsberettigede. 
  De studerende sørger for valg af 2 medlemmer af og blandt de studerende medlemmer af DM.

  Der afholdes valg af formand og hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig, og formanden vælges ved direkte valg af alle foreningens ordinære medlemmer.