Gå til sidens indhold

KI træffer principbeslutning og er på vej mod fusion  

KI’s hovedbestyrelse har truffet en principbeslutning om, at en fusion med DM bedst vil sikre KI’ernes interesser i fremtiden. KI og DM er derfor i forhandlinger om en fusionsaftale. I dette interview fortæller formand Tine Segel og næstformand Nikoline Dohm Lauridsen om baggrunden for beslutningen.

Hovedbestyrelsen har truffet en principbeslutning om, at man vil fusionere med DM. Hvorfor mener I, at det er den rigtig beslutning? 

- KI har over en årrække haft et faldende medlemstal og har arbejdet for at vende medlemsudviklingen, men konkurrencen er hård, og de uddannelser, vi traditionelt har fået nye medlemmer fra, er i dag meget små. Biblioteksskolen er for eksempel nedlagt. Så vi må konstatere, at det ikke er en udvikling, vi kan vende som en lille organisation. Det var også den bekymring, der blev rejst på generalforsamlingen i 2021, hvor medlemmerne ønskede, at hovedbestyrelsen så på, hvordan man bedst sikrede medlemmernes interesser på sigt. Derfor er det rettidig omhu, at hovedbestyrelsen nu ser på mulighederne for en fusion. For med et vigende medlemstal vil vi ikke på sigt kunne varetage medlemmernes faglige interesser, selvom vi er en vigtig stemme inden for dagsordener som den digitale transformation, biblioteks- og kulturpolitik og at sikre den demokratiske samtale. Det kræver styrke at være en spiller på den bane, og her er det en fordel at være i en større organisation. Fagforeningslandskabet er præget af en meget hård konkurrence, og vi ser også, at andre mindre organisationer indgår samarbejder eller fusionsforhandlinger. For eksempel er DM i en fusionsproces med de to mindre organisationer JA (Jordbrugsakademikerne) og DSL (Danske Skov- og Landskabsingeniører), siger Nikoline Dohm Lauridsen. 

 

- Vi har over en periode haft en tæt og god dialog med DM omkring vores faglige ambitioner. Vi ser et potentiale i, at vi i en fælles organisation laver en styrket indsats inden for kultur- og biblioteksområdet og på data- og digitaliseringsområdet. Ved at fusionere kan vi stå på et bredere fundament sammen med DM, der har medlemmer, der arbejder inden for de samme områder som KI’erne. På baggrund af vores drøftelser med DM og et grundigt analysearbejde har hovedbestyrelsen derfor truffet en principbeslutning om at forberede en fusion med DM. Der er en klar politisk vilje i begge organisationer, men det er vigtigt at understrege, at fusionen ikke er besluttet endnu. Den beslutning er medlemmernes og kræver først en generalforsamlingsbeslutning og dernæst en urafstemning. Men med principbeslutningen er der sendt et klart signal til DM og til medlemmerne om, at hovedbestyrelsen vil det her og tror på det, og derfor kan vi indlede realitetsforhandlingerne, siger Tine Segel.  

 

Hvad bliver næste skridt? 

- Næste skridt bliver, at hovedbestyrelsen skal træffe en beslutning om at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, hvor dagsordenen er en godkendelse af fusionen og en opløsning af forbundet. Det kan lyde, som om det hele går meget stærkt, men det er vigtigt at understrege, at en ekstraordinær generalforsamling sandsynligvis først vil finde sted i foråret 2023. Der skal være god tid til medlemsinddragelse, dialog, medlemsmøder og masser af information. For beslutningen er medlemmernes, og de skal træffe den på et oplyst grundlag. Vi er godt klar over, at tanken om en fusion kan vække mange følelser hos medlemmerne. Det gør den også hos hovedbestyrelsen, og vi kan godt forstå, hvis nogle vil være bekymrede over, hvad en fusion vil betyde. Det skal der være plads til at få talt om, selvom vil ikke vil kunne svare på alle spørgsmål lige nu, fordi vi jo fortsat er ved at forhandle. Men vi er så langt, at vi allerede nu kan sige meget om, hvad en fusion vil betyde for medlemmerne, siger Tine Segel.   

 

Hvordan vil hovedbestyrelsen sikre, at KI’ernes faglige interesser vil blive varetaget, hvis man bliver en del af DM, der allerede har cirka 60.000 medlemmer?  

- Vi opnår en række stordriftsfordele ved at gå ind i en større organisation. KI’erne vil få samme lave kontingentniveau som DM’s medlemmer. Men hvor KI’ere i dag oplever en fagforening, der er tæt på sine medlemmer, og hvor mange er på fornavn med medarbejdere i sekretariatet, så vil afstanden blive større i en stor organisation. Til gengæld er der større muskler til at varetage KI’ernes interesser. KI har i de senere år arbejdet for at styrke vores politiske interessevaretagelse og udvide medlemmernes arbejdsmarked med fokus på de fire områder data, information, kultur og viden. Derfor har vi også talt med DM om, hvordan vi i en fusion kan sikre, at der arbejdes videre med disse områder. DM organiserer i forvejen medlemmer, der arbejder indenfor nogle af de samme fagområder, og har også medlemmer, der er ansat på bibliotekerne, så vi bejler til de samme medlemsgrupper på arbejdspladserne og studiestederne. Den konkurrence undgår vi efter en fusion, og fremover kan vi samarbejde, have fælles klubber med videre. Det ser jeg som positivt, siger Nikoline Dohm Lauridsen.  

- Rent fagligt har DM allerede en sektor DM Kultur og Medier, hvor de biblioteksansatte organisatorisk vil høre til. Den sektor har vi aftalt at styrke i en eventuel fusion med fokus på medlemskommunikation, arrangementer med videre, og her bidrager KI med en stor viden. KI og DM har også aftalt at styrke de fagfaglige tilbud for medlemmer, der arbejder med den digitale transformation, data, e-læring og så videre. Det vil ske ved at etablere en fagfaglig søjle med egen formand, medlemskommunikation og arrangementer, og også her har KI en stor viden, vi kan bringe i spil, siger Tine Segel 

 

 

Hvad er en principbeslutning?

En principbeslutning betyder, at KI’s hovedbestyrelse er klar til at forberede en fusion og går i realitetsforhandlinger med DM, men at det er medlemmerne, der træffer den endelige beslutning, ifølge KI’s vedtægter.

Overblik 

Det er besluttet: 

  • Hovedbestyrelsen har besluttet, at man vil forberede en fusion med DM på baggrund af grundige drøftelser og analysearbejde 
  • Se mere på hjemmesiden og i medlemsmails.

Den videre proces: 

  • Fusionsforhandlinger med DM fortsætter
  • Hovedbestyrelsen skal beslutte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling
  • Medlemsmøder og dialog
  • Ekstraordinær generalforsamling (forventet i foråret 2023)
  • Urafstemning
  • Fusionen forberedes og afsluttes (forventeligt er denne proces afsluttet i sidste kvartal af 2023).