Gå til sidens indhold

Forslag til generalforsamling 2021

Forslag 1: Regulering af kontingentet

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:  Alle kontingentsatser reguleres fortsat med 2% årligt i den kommende generalforsamlingsperiode.

Herunder ses de nuværende kvartalsvise kontingentsatser samt disses udvikling med årlige reguleringer på 2%.

 

Beskæftigelsesvilkår 2021 2022 2023 2024
Fuldtidansat, ansat over 30 timer pr. uge 1.853 1.890 1.928 1.966
Deltidsansat, ansat 8-30 timer pr. uge 1.484 1.513 1.544 1.574
Job med løntilskud, individuel sats 1.114 1.137 1.159 1.182
Job med løntilskud, lav sats  926 945 964 983
Ansat på Grønland 1.484 1.513 1.544 1.574
Ansat på Grønland, deltidsbibliotekar 618 630 643 655
Ledig på individuel sats 1.114 1.137 1.159 1.182
Ledig på lav sats 926 945 964 983
Ledig med tabt dagpengeret 3 3 3 3
Barsels-/forældreorlov med dagpenge, lav sats 926 945 964 983
Barselsorlov med dagpenge 1.114 1.137 1.159 1.182
Dimittend 92 94 96 98
Studerende 92 94 96 98
Passiv, aktiv uden for forbundets område 618 630 643 655
Pensionist/efterlønsmodtager 185 188 192 196

Baggrund: På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at regulere kontingentet med 2% årligt i perioden 2019 -2021. Forbundet står stadig i den situation, at der hvert år bliver færre medlemmer på grund af generationsskifte og dalende tilgang til organisationen. Organisationen går derfor endnu en tid i møde med færre kontingentindtægter.

Hovedbestyrelsen har drøftet denne problematik løbende igennem generalforsamlingsperioden.

Hovedbestyrelsen lægger op til

 • at opretholde et højt aktivitetsniveau til gavn for medlemmerne, men at omkostningsreducere, hvor digitaliseringen giver nye muligheder
 • at afsøge potentialer for tilgang af nye medlemsgrupper
 • at styrke den politiske interessevaretagelse, herunder at styrke indsatsen med at påvirke arbejdsmarked og uddannelsessystem i en retning, der er gunstig for nuværende og nye medlemmer

Der er omkostninger forbundet ved at holde et højt aktivitetsniveau og udvikle organisationen. Samtidig er der stigende priser og lønninger i samfundet. Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at kontingentsatserne i den kommende periode fortsat reguleres med 2% årligt.

 

Forslag 2: Regulering af formandens vederlag

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagstekst: Formandens vederlagsniveau (og pension) fastlægges fra 1. januar 2022 ud fra et gennemsnit af en række øvrige forbundsformænds vederlag (se herunder), og vederlaget reguleres fremadrettet med værdien af forhandlingsresultatet mellem KL og Forhandlingsfælleskabet.

 

Faglig organisation

Aflønning*

Pension

Løn inkl. pension

Unavngiven organisation

948.000

14,00 %

1.080.720

Unavngiven organisation

839.000

16,59 %

978.190

Unavngiven organisation

921.000

17,10 %

1.078.491

Unavngiven organisation

882.000

17,95 %

1.040.319

Unavngiven organisation

677.000

18,00 %

798.860

Unavngiven organisation

847.000

16,80 %

989.296

Unavngiven organisation

720.000

17,10 %

843.120

Gennemsnit andre organisationer

833.400

16,79 %

973.328

Forbundet Kultur og Information

736.000

18,66 %

873.338

 

*Tallene er indhentet i 2020, og KI er bekendte med, hvilke faglige organisationer, der er inddraget i sammenligningen

 

Baggrund: Det har vist sig, at det nuværende vederlag for forbundets formand ligger væsentligt under gennemsnitsvederlaget for en række sammenlignelige organisationer. Samtidig er formandens opgaver usammenlignelige med de opgaver, der ligger hos kommunale biblioteksledere (som hidtil har været udgangspunktet for fastsættelse af vederlaget).

 

 

Forslag 3: Udbetaling af engangsvederlag til forbundets formand

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagstekst: Der udbetales et engangsvederlag på ét års difference mellem det nuværende vederlag og gennemsnitsvederlaget i nedenstående skema. Engangsbeløbet svarer til 99.900 kr. inkl. pension i 2020 tal. Beløbet udbetales ultimo 2021.

 

Faglig organisation

Aflønning*

Pension

Løn inkl. pension

Unavngiven organisation

948.000

14,00 %

1.080.720

Unavngiven organisation

839.000

16,59 %

978.190

Unavngiven organisation

921.000

17,10 %

1.078.491

Unavngiven organisation

882.000

17,95 %

1.040.319

Unavngiven organisation

677.000

18,00 %

798.860

Unavngiven organisation

847.000

16,80 %

989.296

Unavngiven organisation

720.000

17,10 %

843.120

Gennemsnit andre organisationer

833.400

16,79 %

973.328

Forbundet Kultur og Information

736.000

18,66 %

873.338

 

*Tallene er indhentet i 2020, og KI er bekendte med, hvilke faglige organisationer, der er inddraget i sammenligningen

 

Baggrund: Hovedbestyrelsen mener, at formandens vederlag i en periode har været for lavt, men har afventet generalforsamlingens beslutning.

 

Forslag 4: Præcisering af hvem der kan optages som passive medlemmer af forbundet (vedtægtsændring)

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:

 • 3 Stk. 2: ”Som passive medlemmer kan optages:
  a. Bibliotekarer, der ikke udfører eller står til rådighed for udførelse af bibliotekarisk arbejde i Danmark.”

Foreslås ændret til:

 • 3 Stk. 2: ”Som passive medlemmer kan optages:
  a. Personer der er berettiget til aktivt medlemskab, men ikke udfører eller står til rådighed for udførelse af arbejde der falder indenfor medlemmernes naturlige beskæftigelsesområde i Danmark.”

Baggrund: Baggrunden for forslaget er, at forbundet i dag optager andre end bibliotekarer som medlemmer.

 

Forslag 5: Behandling af forslag om ændring af forbundets vedtægter (vedtægtsændring)

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:

 • 8 Stk. 4: ”Til vedtagelse af forslag til ændring af forbundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. 
  Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes til urafstemning. 
  Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal sendes til urafstemning, skal fremsættes senest ved afslutning af behandling af vedtægtspunktet. Ved urafstemningen skal forslaget for at blive vedtaget opnå 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmers stemmer.”

 

Foreslås ændret til:

 • 8 Stk. 4:Til vedtagelse af forslag til ændring af forbundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. 
  Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes til urafstemning. 
  Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal sendes til urafstemning, skal fremsættes senest ved afslutning af behandling af vedtægtspunktet. Urafstemning om forslag til vedtægtsændringer afgøres ved simpelt flertal.”

 

Baggrund: Baggrunden for forslaget er at skabe parallelitet mellem de bestemmelser, der gælder i forbindelse med forbundets opløsning (§22)og de bestemmelser, der gælder ved ændringer af forbundets vedtægter således at der er proportionalitet.

 

 

Forslag 6: Fastlæggelse af vederlag for politisk valgte (vedtægtsændring)

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:

 • 8 Stk. 10: ”Dagsordenen skal indeholde:
  1. Valg af dirigent og assisterende dirigent.
  2. Godkendelse af forretningsorden.
  3. Forelæggelse og godkendelse af beretning.
  4. Forelæggelse og godkendelse af beretning for Aktionsfonden.
  5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for Aktionsfonden.
  7. Indkomne forslag.
  8. Forelæggelse og godkendelse af forbundets Princip- og Arbejdsprogram.
  9. Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget.
  10. Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens budget.
  11. Opstilling af kandidater til formands- og hovedbestyrelsesvalg.
  12. Valg af statsautoriseret revisor.
  13. Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant.”

 

Foreslås ændret til:

 • 8 Stk. 10 ændres til:

”1. Valg af ………………………..

 1. Fastsættelse af vederlag for politisk valgte

 

Nummerereingen af de efterfølgende punkter tilrettes i konsekvens her af således:

 

 1. Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget.
  11. Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens budget.
  12. Opstilling af kandidater til formands- og hovedbestyrelsesvalg.
  13. Valg af statsautoriseret revisor.
  14. Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant.”

 

Baggrund: Hensigten er at formalisere generalforsamlingens stillingtagen til vederlag for varetagelse af hverv som politisk valgt i forbundet.

 

Forslag 7: Suppleanter for studenterrepræsentant i hovedbestyrelsen  (vedtægtsændring)

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:

 • 12 Stk. 7: ”De kandidater til hovedbestyrelsen, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmerne angiver. Ved stemmelighed foretager de politiske revisorer lodtrækning. Får et hovedbestyrelsesmedlem varigt forfald indtræder førstesuppleanten for resten af valgperioden.”

 

Forslås ændret til:

 • 12 Stk. 7: ”De kandidater til hovedbestyrelsen, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmerne angiver. Ved stemmelighed foretager de politiske revisorer lodtrækning. Får et hovedbestyrelsesmedlem varigt forfald indtræder førstesuppleanten for resten af valgperioden. Tilsvarende gælder for valg til pladsen som studenterrepræsentant.”

 

Baggrund: Hensigten er at tydeliggøre, at der også i tilfælde af studenterrepræsentantens varige udtræden af hovedbestyrelsen, kan ske ind supplering af en suppleant.