Gå til sidens indhold

Forbundet mener: Pension handler også om solidaritet

Forbundet arbejder for de bedst mulige vilkår for medlemmerne på pensionsområdet og prioriterer en solidarisk, fleksibel og etisk tilgang.

Pension er en forsikring på tre væsentlige områder:

  • en forsikring mod fattigdom i alderdommen i form af pensionsopsparingen
  • en forsikring mod tab af erhvervsevne ved at sikre fortsat forsørgelsesgrundlag og fortsat indbetaling til pensionsordningen
  • en forsikring mod virkning af død – dvs. en kompensation for tabet af forsørger i form af dødsfaldsdækning og depotsikring

Forbundet Kultur og Information har en vigtig rolle i at sikre vores medlemmer bedst muligt på disse hovedområder.

 

Forbundets pensionspolitik

Forbundets hovedbestyrelse vedtog i december 2016 en række pensionspolitiske målsætninger, der danner rammen for forbundets pensionspolitik.  Målsætningerne beskrives nedenfor i ikke-prioriteret rækkefølge:

Målsætning 1: Den bedst mulige aftale

Forbundet har en ambitiøs tilgang, når det handler om at sikre vores medlemmer den bedst mulige pensionsaftale. Den indbefatter, at forbundet nu to gange har valgt at sætte pensionsaftalen i udbud for at sikre en markedskonform aftale, og at processen vedrørende valg af leverandør er transparent.

 Målsætning 2: Etisk og bæredygtig tilgang i valget af investeringer

Forbundet ønsker, at medlemmernes investeringer administreres af en pensionsleverandør, der viser samfundsansvar og har fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, etik og bæredygtighed.

Målsætning 3: En solidarisk tilgang

Forbundet vil vælge en solidarisk tilgang, når den solidariske tilgang er den mest værdiskabende for flest mulige. En solidarisk tilgang betyder bl.a. at kunne løfte medlemmer op på solidariske niveauer i forsikringsdækninger.

Målsætning 4: En fleksibel tilgang

Forbundet vil prioritere, at medlemmer får mulighed for at tage ansvar for egne forsikrings -og pensionsbehov gennem mulighed for at op- og nedskalere i dækninger – dog inden for givne rammer.

Målsætning 5: En pensionsdækning, der rummer alle uanset ”baggrund”

Forbundet vægter alle medlemmer lige tungt, hvorfor forbundet vil tilstræbe, at alle medlemmer får mulighed for at være omfattet af samme gode pensionsaftale.

Målsætning 6: Elementer i pensionsaftalen skal understøtte, at flest mulige kan blive i deres job, hvis de bliver (alvorligt) syge

Forbundet vægter bevarelsen af job og vil bruge de til rådighed værende midler, herunder pensionsaftalen, til at sikre, at flere kan bevare deres job ved alvorlig sygdom.

Målsætning 7: Løbende ajourføring i aftaleperioderne og proaktiv information og guide af det enkelte medlem

Forbundet ser en værdi i og et behov for løbende imellem aftalefornyelser at arbejde på aftaleelementer. Det forudsætter, at data stilles til rådighed fra pensionsleverandøren.

 

Valget af PFA efter seneste udbudsrunde 2017

PFA vandt i sommeren 2017 udbuddet om at blive forbundets pensionsselskab. Det skete på baggrund af en afvejning af de ovennævnte målsætninger og med særligt fokus på økonomiske fordele. Nærværende aftale løber til 1. jan 2023 og  tager sit afsæt i pensionspolitikken. 

Om PFA’s investeringer set i lyset af behovet for en grønnere omstilling

PFA har som pensionsselskab en målsætning om at efterleve Parisaftalen og kortlægger blandt andet aktieporteføljens CO2-udledning. PFA har et ønske om at påvirke selskaber i en bæredygtig retning, hvilket er en transition, der tager lang tid. PFA tilkendegiver, at de løbende er i kritisk dialog for at påvirke de selskaber, hvor der er brug for, at de går i en anden retning.

Forbundet følger både opmærksomt og kritisk PFA på dette område.

Som enkeltperson kan man i øvrigt også påvirke PFA ved at investere en del af sin opsparing på ”Du investerer”-platformen hos PFA, der blandt andet har langsigtede temaer som energi, vand og sundhed.

Se mere om PFA her.